Industri Kapital (67%) och Ratos (33%) förvärvar tillsammans den nya Superfos-koncernen

1999-11-30

• Industri Kapital och Ratos förvärvar Superfos tre affärsområden Packaging, Chemicals och Aerosol för DKK 2,7 miljarder (ca SEK 3,2 miljarder)
• Verksamheten samlas inom en ny koncern (Superfos Industries) med en omsättning om ca DKK 3,3 miljarder och med ca 3.000 anställda
• Ratos ägarandel i nya Superfos-koncernen 33 procent

Industri Kapital och Förvaltnings AB Ratos ("Ratos") har idag beslutat att genom det nybildade Frydenlund Invest A/S (under namnändring till Superfos Industries A/S) förvärva Superfos. Superfos köptes tidigare i höst av amerikanska Ashland Inc. i samråd med Industri Kapital. I parternas överenskommelse ingick då att Ashland Inc. övertog Superfos US Construction medan Industri Kapital behöll de resterande verksamheterna inom koncernen.

Industri Kapital och Ratos förvärvar nu gemensamt, genom Frydenlund Invest, Superfos affärsområden Packaging, Chemicals och Aerosol för totalt ca DKK 2,7 miljarder. Ratos investerar DKK 280M (ca SEK 330M) och erhåller därmed en ägarandel om 33%. Inom det närmsta halvåret kommer Superfos ledning att erbjudas delägande i Superfos.

-Efter vår analys av Superfos kan jag konstatera att dagens investering passar väl in i Ratos strategi. Jag är övertygad om att investeringen kommer att resultera i en god avkastning för våra aktieägare, säger Ratos VD Arne Karlsson. Eftersom Industri Kapital och Ratos har samma uppfattning om hur man genom ett aktivt ägande kan skapa värden ser jag stora fördelar med en saminvestering av detta slag.

Den nya Superfos-koncernen består av de tre affärsområdena Packaging, Chemicals och Aerosol. Gemensamt omsatte dessa verksamheter DKK 3.287M under 1998 och DKK 1.841M under första halvåret 1999. Det sammantagna resultatet före finansiella poster uppgick till ca DKK 174M under helåret 1998 och till DKK 150M under första halvåret 1999.

-Vi ser stora värden i Superfos verksamhet vilka vi tillsammans med Ratos och ledningen skall verka för att realisera bland annat genom fortsatt effektivisering och expansion, säger Björn Savén på Industri Kapital.

Superfos har lång erfarenhet av att växa genom förvärv. Bolaget har på ett utomordentligt sätt integrerat förvärvade enheter och har, bland annat på detta sätt, etablerat sig som marknadsledare på flera geografiska marknader och inom ett antal produktområden. Genom fortsatta kompletteringsförvärv och effektiviseringsåtgärder bedömer Ratos och Industri Kapital Superfos möjligheter till fortsatt tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet som goda. Mot denna bakgrund är det Ratos och Industri Kapitals bedömning att det efter några år skall vara möjligt att börsnotera eller finna en ny industriell partner till Superfos.

-Med Industri Kapital och Ratos som ägare ser jag att vi som arbetar inom Superfos ges goda möjligheter att utveckla bolaget vidare med ägarnas fulla stöd. Samtidigt skall sägas att det inte råder någon tvekan om de nya ägarnas förväntningar på vad vi ska uppnå och inom vilken tidsram, säger Per Möller VD på Superfos.

För ytterligare kommentarer :

Arne Karlsson, VD Ratos, +46-8-700 17 00
Björn Savén, VD Industri Kapital, +46-8-678 95 00
Per Möller, VD Superfos +45 45 67 21 02

För ytterligare information:

www.superfos.com
www.industrikapital.com