Bokslutskommuniké 1998

1999-02-18

• Förändrad strategisk inriktning
• RATOS-AKTIENS totalavkastning -12 (30)%. Findatas avkastningsindex 13 (28)%
• Substansvärdet ökade till 87 kr/aktie, motsvarande 7 (18)%, justerat för lämnad utdelning och inlösen. Substansvärde 1999-02-17 86 kr/aktie
• Föreslagen utdelning 3,50 (3,00) kr/aktie
• Arne Karlsson utsedd till ny VD per 1999-01-01. Olof Stenhammar vald till ny styrelseordförande
• Inlösen med 869 Mkr genomförd och inlösenprogrammet avvecklat
• Avyttring av Inter Forward slutförd
• Kontantbud på Dahl 1999-02-11 tillsammans med EQT

Förändrad strategisk inriktning

Ratos är ett ägarbolag vars affärsidé är att över tiden för de egna aktieägarna skapa högsta möjliga avkastning, genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investerings-möjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skall skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.

Målsättningen är att RATOS-AKTIENS totalavkastning skall vara högre än genomsnittet för bolagen på Stockholms Fondbörs. Utdelningspolitiken skall vara offensiv. Ratos skall uppfattas som ett av Sveriges bästa ägarbolag.

RATOS-AKTIEN
Börskursen på Ratos B-aktie sjönk under 1998 från 71 till 57 kr per aktie, en minskning med 20%. Affärsvärldens generalindex ökade under samma period med 10%.
Totalavkastningen var under 1998 -12%. Findatas avkastningsindex ökade med 13%. Avvikelsen mellan avkastningsvärdena inträffade under fjärde kvartalet och utgörs framför allt av en ökad substansrabatt. Av totalavkastningen på -12% förklaras 3% av substansvärdets ökning (exklusive utdelning och inlösen till överkurs), -23% av ökad substansrabatt, 3% av lämnad utdelning och 5% genom avskild inlösenrätt. Sett över den senaste femårsperioden, dvs från årsskiftet 1993/94 till årsskiftet 1998/99, uppgår RATOS-AKTIENS totalavkastning till 261%. Findatas avkastningsindex ökade under samma period 166%. Under året har i princip hela Inter Forward avyttrats. Den sammanlagda realisationsvinsten uppgick till 201 Mkr, vilket innebar en ökning av Ratos substansvärde med 2 kr per aktie.

Substansvärde
Ratos substansvärde ökade under 1998 med 7%, justerat för lämnad utdelning och inlösen, och var vid årsskiftet 87 kr per aktie. Det motsvarar ett totalt substansvärde på 7.073 Mkr. Inlösen av aktier skedde med ett totalt värde av 869 Mkr och lämnad utdelning uppgick till 271 Mkr. Per den 17 februari 1999 beräknas substansvärdet till 86 kr per aktie.

Aktiva innehav
Ratos och EQT lade 1999-02-11, genom det gemensamt ägda bolaget Dahl Intressenter AB, ett kontant bud på samtliga aktier i Dahl. Erbjudandet innebär ett totalt budvärde på 2.496 Mkr, vilket motsvarar 120 kronor kontant per aktie i Dahl. Dahl Intressenter kommer att ägas till 49 procent av Ratos och 51 procent av EQT. Budet innebär en premie på 47 procent i förhållande till Dahls genomsnittliga betalkurs under de 30 senaste handelsdagarna före Dahls börsstopp på Stockholms Fondbörs.

Inlösen av RATOS-AKTIER
Efter ett andra inlösenförfarande utbetalades 869 Mkr till aktieägarna i december 1998. I och med Ratos inriktning mot en ökad andel onoterade innehav fattade styrelsen i december beslut om en omedelbar avveckling av inlösenprogrammet.

Utdelning
Ratos utdelningspolicy innebär att minst 3% av substansvärdet skall delas ut. Ratos styrelse föreslår en utdelning för 1998 på 3,50 (3,00) kr per aktie av serie A och B, vilket motsvarar 4% av substansvärdet 1998-12-31.

Stockholm den 18 februari 1999
FÖRVALTNINGS AB RATOS (publ)