Villkoren klara för Ratos andra inlösenförfarande

1998-09-04

• Vid avstämningsperiodens slut den 28 augusti 1998 konstaterades att villkoret för inlösen uppfyllts
• Styrelsen föreslår inlösen av var tionde aktie till 97 kronor (39 procent över aktuell börskurs)
• Ny modell för inlösen innebärande snabbare utbetalning av inlösenbelopp
• Extra bolagsstämma den 1 oktober 1998

Ratos styrelse har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 1 oktober 1998. Vid den extra bolagsstämman skall behandlas styrelsens förslag om inlösen av var tionde aktie till 97 kronor, varefter anmälan om inlösen föreslås ske under perioden 15 oktober - 11 november 1998. Inlösenbeloppet beräknas kunna utbetalas vid månadsskiftet november/december.

Den 28 augusti meddelade Ratos styrelse att villkoret uppfyllts för att påbörja ett andra inlösenförfarande av aktier i Ratos. Under avstämningsperioden hade den genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgått till 79,6 procent av det genomsnittliga substansvärdet. Detta motsvarar en substansrabatt om 20,4 procent. Gränsen för att utlösa ett inlösenförfarande var att substansrabatten översteg 18 procent.

Inlösen föreslås ske av var tionde aktie till 97 kronor. Inlösenbeloppet överstiger börskursen 3 september 1998 med 39 procent. För varje innehavd aktie i Ratos erhåller aktieägare en inlösenrätt. För att lösa in en aktie av serie A eller serie B erfordras tio inlösenrätter. Innehavare av inlösenrätter kan vidare välja att avyttra eller förvärva inlösenrätter, varvid högst 1.000 inlösenrätter kan avyttras courtagefritt genom ett förenklat förfarande. Ett utförligt informationsmaterial kommer att tillställas aktieägare i samband med anmälningsperiodens början.

Preliminär tidsplan

21 september
Avstämningsdag för extra bolagsstämma

28 september
Sista dag för anmälan till extra bolagsstämma

1 oktober
Extra bolagsstämma

6 oktober
Första dag för handel i Ratos-aktien utan inlösenrätt

8 oktober
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt

15 oktober
Första dag för anmälan

3 november
Sista dag för courtagefri försäljning av inlösenrätter

6 november
Sista dag för handel i inlösenrätter

11 november
Sista dag för anmälan om inlösen

Månadsskiftet november/december
Utbetalning av inlösenbelopp

Inlösenförfarandet - nyheter
Inlösen avses ske med två förändringar jämfört med den inlösen som Ratos genomförde under 1997. I korthet medför dessa förändringar att Ratos inlösenförfarande kan genomföras med större säkerhet, i enklare former och med tidigare utbetalning av inlösenbeloppet.

För det första föreslår Ratos styrelse att en extra bolagsstämma den 1 oktober 1998 fattar beslut att nedsätta aktiekapitalet med det antal aktier av serie A och serie B som anmäls för inlösen efter bolagsstämman. Tidigare inlösenförfaranden i andra bolag har inneburit att en bolagsstämma också erfordrats efter anmälningsperiodens slut eller en garanti för full anslutning måst arrangeras. Inlösen enligt Ratos nya modell medför att en eventuell osäkerhet om bolagsstämman efter anmälningsperioden verkligen beslutar lösa in anmälda aktier är eliminerad.

Den andra förändringen är införandet av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. För att undvika att samtliga aktieägare måste invänta rättens tillstånd före utbetalning av inlösenbelopp föreslås att en nyemission av 9.027.760 aktier av serie C, antalsmässigt motsvarande full inlösen av A- och B-aktier, riktas till Sjätte AP-fonden. Samtidigt beslutar bolagsstämman om inlösen även av dessa C-aktier vilket sker efter tingsrättens tillstånd. Genom detta förfarande kan utbetalning av inlösenbelopp för inlösta A- och B-aktier ske 3-4 månader tidigare än vad annars varit fallet. Aktier av serie C berättigar inte till utdelning och andelen i bolagets kapital begränsas till aktiens nominella belopp uppräknat med en räntesats. Aktier av serie C har i likhet med aktier av serie B endast en tiondels röst. För tecknare av aktier av serie C blir investeringen därmed att jämföra med en räntebärande placering och inte med en investering i Ratos-aktien. Den avkastning som ägare till aktier av serie C erhåller bedöms av Ratos vara marknadsmässig.

Ratos inlösenprogram
Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan inom ramen för bolagets inlösenprogram ske vid tre tillfällen och omfatta sammanlagt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet slutfördes i augusti 1997. Ett tredje inlösenförfarande genomförs om substansrabatten överstiger 18 procent (denna gräns kan komma att ändras dock endast nedåt). Avstämning, som kan resultera i ett tredje inlösenförfarande, påbörjas i samband med att Ratos den 29 oktober 1998 publicerar delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 1998.

Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Ytterligare upplysningar:

VD Thomas Mossberg,
telefon 08-700 17 00

vice VD Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00

Bilaga: "Kallelse till extra bolagsstämma den 1 oktober 1998"

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Förvaltningsaktiebolaget Ratos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 oktober 1998, kl 11.00 i Aulan, City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Ärenden på stämman

På bolagsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Stämmans öppnande, val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier i enlighet med bolagets inlösenprogram varvid tio Ratos aktier av serie A och/eller serie B berättigar till inlösen av en aktie till beloppet 97 kronor.

6. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen § 4, § 6 och § 7 varigenom införs möjlighet för bolaget att ge ut aktie av serie C som inte berättigar till utdelning och som har begränsad rätt till del i tillgångar vid bolagets upplösning samt att aktiekapitalet skall kunna uppgå till lägst 900.000.000 och högst 3.325.000.000 kronor.

7. Styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet med 112.847.000 kronor genom utgivning av 9.027.760 aktier av serie C riktad till Allmänna Pensionsfonden, Sjätte Fondstyrelsen, samt förslag om nedsättning av aktiekapitalet med 112.847.000 kronor genom inlösen av 9.027.760 aktier av serie C.

8. Styrelsens förslag om godkännande av avtal angående överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Inter Forward Holding GmbH till dess verkställande direktör för en köpeskilling om DEM 11.500.000. Beslutet skall biträdas av aktieägare representerande nio tiondelar av aktier och röster på stämman.

9. Övriga frågor

10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag avseende punkterna 5-8 samt handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på Ratos huvudkontor från den 18 september 1998.

Deltagande på stämman

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare

dels vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 21 september 1998,

dels anmäla deltagande till styrelsen senast kl 16:00 den 28 september 1998.

Anmälan sker per telefon 08-700 17 00, per telefax 08-10 25 59 eller per brev till Förvaltnings AB Ratos, Box 1661, 111 96 Stockholm

Registrering i aktiebok

Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste göras i god tid före den 21 september 1998. Kontakta i sådant fall förvaltaren.

Stockholm i september 1998

Förvaltningsaktiebolaget Ratos (publ)
STYRELSEN