SENASTE AVSTÄMNINGSPERIODEN SLUT - INGEN INLÖSEN

1998-03-12

 
Pressmeddelande 1998-03-12

Ratos inlösenprogram

  • Avstämningskursen uppgick till 76,42 kr och genomsnittligt substansvärde till 94 kr.
  • Beräknad substansrabatt lägre än 20 procent, vilket är den gräns som utlöser inlösenförfarande.
  • Ny avstämning mellan börskurs och substansvärde i samband med delårsrapport som publiceras den 24 april 1998.

Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under den avstämningsperiod som följde på bokslutskommunikén för 1997, 19 februari 1998

t o m 11 mars 1998, till 76,42 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 94 kr. Den genomsnittliga börskursen, 76,42 kr, är därmed högre än 80% av det genomsnittliga substansvärdet, 75 kr, som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Det innebär att den genomsnittliga substansrabatten är lägre än 20%. Därför kommer Ratos styrelse inte att vid detta tillfälle framlägga ett förslag om inlösen.

Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet, av tre möjliga, slutfördes i augusti 1997. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20% (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning börskurs/substansvärde sker kvartalsvis. Om de tre av styrelsen beslutade inlösenförfarandena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/-återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Inlösenprogrammet syftar till att vara värdeskapande och risksänkande för Ratos aktieägare. De positiva effekterna är bl a minskande substansrabatt, inlösen av aktier till substansvärde (rabatten "delas ut") samt att kursrisken och den potentiella variationen i aktieägarnas avkastning minskar.

Nästa avstämning, vilken kan resultera i att ett andra inlösenförfarande påbörjas, sker i samband med att Ratos den 24 april 1998 publicerar delårsrapport för första kvartalet 1998.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson, telefon 08-700 17 00
Direktör Olle Isberg, telefon 08-700 17 00