SENASTE AVSTÄMNINGSPERIODEN SLUT - INGEN INLÖSEN

1998-03-12

RATOS AVYTTRAR DEL AV INTER FORWARD

Ratos säljer division Järnväg inom Inter Forward

Som ett led i Ratos strategi att vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag har Ratos tecknat avtal med SJ om försäljning av division Järnväg inom Inter Forward. Transaktionen förutsätter konkurrensverkets godkännande.

Division Järnväg, som består av Nordisk Transport Rail AB med dotterbolag, har en omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor och sysselsätter ca 140 personer. Hela Inter Forward har en omsättning på ca 5 miljarder kronor och sysselsätter ca 1.800 personer.

Reavinsten i Ratos-koncernen från försäljningen uppgår till ca 40 miljoner kronor. Ratos substansvärde ökar med ungefär motsvarande belopp.

Ratos initierade under våren 1997 en genomlysning av hela Inter Forward som ett led i förberedelsen inför en ägarspridning. Denna genomlysning har legat till grund för en strategisk utvärdering av vilka alternativ som är mest lämpliga. Utvärderingen har sedan utgjort en bas för diskussioner med ett antal externa aktörer. Den slutsats som kan dras av genomlysningen och de externa kontakterna är att styrkan i Inter Forward ligger i delarna och inte i helheten. En avyttring av varje division för sig bedöms således vara en bättre lösning än en ägarspridning av helheten.

För de återstående divisionerna Landsvägstransporter och Flyg/sjö förs förhandlingar med olika parter avseende avyttring av de två divisionerna var och en för sig. Ytterligare information lämnas så snart konkreta resultat från någon av dessa förhandlingar föreligger.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson, telefon 08-700 17 00
Finansdirektör Fredrik Sandelin, telefon 08-700 17 00