Ratos satsar på aktiva innehav - ökad andel onoterade bolag

1998-12-16

• Ratos blir ägarbolag med ökad andel onoterade innehav.
• Ratosaktien blir ett mer unikt investeringsalternativ
• Ratos inlösenprogram avvecklas som en följd av den förändrade strategin

Ratos tillträdande VD Arne Karlsson presenterade på onsdagen den förändrade strategiska inriktning som ska gälla för Ratos efter årsskiftet.

Ratosaktien blir ett mer unikt investeringsalternativ
Ratos styrelse har beslutat att förändra Ratos strategiska inriktning på ett antal viktiga punkter för att göra Ratosaktien till ett mer unikt investeringsalternativ med möjligheter till högre totalavkastning för Ratosaktieägare.

Aktivt ägarbolag med ökad andel onoterade bolag
Ratos kommer att förskjuta tyngdpunkten från noterade innehav mot en ökad andel onoterade bolag. Ratos utvecklas från att vara ett investmentbolag med huvudsakligen börsnoterade innehav till att bli ett ägarbolag med en betydande andel onoterade bolag. Ratos kommer också att söka investeringsmöjligheter bland noterade bolag om Ratos där har särskilda möjligheter att skapa unika mervärden för aktieägarna. Verksamheten ska bedrivas så att den skattemässiga investmentbolagstatusen bibehålles. Ratos ska i normalfallet vara störste enskilde ägare i sina portföljbolag med 20-50 procent ägarandel. Börsnoterade aktier som inte ingår bland Aktiva innehav betraktas som en likviditetsreserv.

Större möjlighet till förädling av portföljbolagen
Ratos får, genom att vara aktiv huvudägare i onoterade bolag, en större möjlighet att arbeta med alla tre förädlingsleden inom sin kärnverksamhetförvärv, utveckling och försäljning av företag. Ratos portföljbolag ska vara unika för Ratos som investering och Ratos ska skapa egna förvärvs- och försäljningsmöjligheter som aktiemarknadens aktörer enbart kan tillgodogöra sig genom investering i Ratosaktien. Målsättningen är att portföljen ska innehålla aktier i 10-20 bolag av varierande storlek.

Ratos inlösenprogram avvecklas som en följd av den förändrade strategin
Förändringen mot en ökad andel onoterade innehav gör att Ratos inlösenprogram inte längre kan tillämpas med nuvarande tekniska konstruktion där substansvärdet, baserat på börskurser, ingår som en avgörande mätvariabel. Den förändrade strategiska inriktningen kräver vidare en säkerställd investeringskapacitet av viss volym för att kunna genomföra önskade affärer. Inlösenprogrammet har därmed upphört att fylla en funktion som stöd för Ratos övergripande strategi och Ratos styrelse har därför beslutat att med omedelbar verkan avveckla det nu löpande inlösenprogrammet.

Aktieägarvärdet fortsatt i fokus
Ratos ska även fortsättningsvis sätta aktieägarvärdet i fokus. Det innebär att åtgärder som kan bidra till att skapa mervärden för aktieägarna även i framtiden ska vidtas om så befinnes vara lämpligt. Det kan gälla företrädesrätt vid börsintroduktioner eller återköp av aktier när detta blir möjligt. Ratos ska ha en fortsatt offensiv utdelningspolitik.

Ytterligare upplysningar:

Arne Karlsson,
tel 08-700 17 00

Olof Stenhammar,
tel 08-700 17 00