Ratos genomför ett andra inlösenförfarande

1998-08-28

• Beräknad substansrabatt översteg 18 procent - inlösen skall genomföras.
• Inlösen av var tionde aktie för 97 kronor/aktie.
• Ytterligare information om inlösenförfarandet publiceras den 4 september 1998.

Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under den avstämningsperiod som följde på den senaste delårsrapporten, 7 augusti 1998 t o m 27 augusti 1998, till 76,97 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 96,74 kronor. Den genomsnittliga börskursen, 76,97 kr, är därmed lägre än 82 procent av det genomsnittliga substansvärdet, 79,33 kr, som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Det innebär att den genomsnittliga substansrabatten, 20,4 procent, är högre än 18 procent. Därför kommer Ratos styrelse att framlägga ett förslag om inlösen av var tionde aktie för 97 kronor/aktie.

Ytterligare information om inlösenförfarandet publiceras den 4 september 1998. Aktieägare i Ratos kommer därefter att erhålla ett detaljerat informations-material i samband med att anmälningsperioden börjar. För varje innehavd aktie i Ratos erhålls en inlösenrätt. För att lösa in en aktie av serie A eller serie B erfordras tio inlösenrätter. Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan inom ramen för bolagets inlösenprogram ske vid tre tillfällen och omfatta sammanlagt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet slutfördes i augusti 1997. Ett tredje inlösenför-farande genomförs om substansrabatten överstiger 18 procent (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning, som kan resultera i ett tredje inlösenförfarande, påbörjas i samband med att Ratos den 29 oktober 1998 publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 1998.

Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/återköpsförfarande per år därefter skall genomföras i de fall substans-rabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Ytterligare upplysningar:

VD Thomas Mossberg,
telefon 08-700 17 00

vice VD Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00

Bilaga: "Ratos-aktien. Som fondsparande fast annorlunda"


RATOS-AKTIEN. Som fondsparande fast annorlunda.

Strategi och inriktning

Ratos-aktien skall vara ett spar- och placeringsalternativ för främst privatpersoner.

Ratos-aktien skall ge riskspridning ungefär som en aktiefond och skapa mervärden genom aktivt ägande, genom en kapitalförvaltning som kombinerar låg risk med hög avkastning och genom låga förvaltningskostnader. Ratos-aktiens direktavkastning är hög. Inlösen-programmet ger extra värde.

• Ratos aktieportfölj skall bestå av:
Högst 6-8 Aktiva innehav där Ratos har ett betydande inflytande och via styrelsearbete med mera medverkar till företagets utveckling. För närvarande utgörs de Aktiva innehaven av Dahl, Esselte, PriFast, Scandic Hotels och återstående bolag inom Inter Forward.
En Kapitalförvaltning med 8-12 likvida aktieinnehav, huvudsakligen svenska företag, där Ratos främst agerar via köp och försäljningar utan att ta aktiv del i företagens verksamhet.

• Ratos har sin affärsmässiga bas i Norden.

• Onoterade tillgångar skall i normalfallet understiga 10% av Ratos substansvärde.

• Placeringshorisonten i investeringsanalysen är 2-5 år.

• Risknivån skall vara begränsad genom effektiv riskspridning, likvida tillgångar och normalt ingen belåning.

• Förvaltningskostnaderna skall vara låga. För närvarande uppgår de till 0,5% av Ratos substansvärde.

• Utdelningen skall uppgå till minst 3% av Ratos substansvärde och kunna kompletteras med bonusåtgärder. Utdelningen för 1997 motsvarar 3,5% av Ratos substansvärde vid årsskiftet 1997/98.

• Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av Ratos-aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27% av bolagets aktier. Ett av dessa tre inlösen-förfaranden har genomförts. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 18% (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt).