Ratos Bolagsstämma 1998

1998-04-02

Sänkning av gräns för inlösen

Styrelsen har idag beslutat att sänka den gräns om utlöser inlösenförfarande inom ramen för gällande inlösenprogram till 18%. Ändringen kommer att gälla från den avstämningsperiod som påbörjas i samband med bokslutskommunikén den 6 augusti 1998.

Bolagsstämman fastställde utdelningen till 3:00 kronor per aktie. Det är i linje med utdelningspolitiken och innebär en höjning med 20 procent jämfört med föregående år. Peggy Bruzelius och Lars Söderberg invaldes som nya styrelsemedlemmar. Erik Söderberg och Jan Söderberg hade avböjt omval. Revisorerna omvaldes.

Ratos styrelse består av Sven Söderberg (ordförande), Lars Bern, Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Urban Jansson (VD), Mikael Lilius, Olof Stenhammar och Lars Söderberg.

Revisorer är Hans Karlsson och Gunnar Widhagen. Revisorssuppleanter är Roland Nilsson och Torbjörn Hanson.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00