RATOS AVYTTRAR STOR DEL AV INTER FORWARD

1998-03-20

Ratos säljer division Landsvägstransporter inom Inter Forward med en reavinst på ca 210 miljoner kronor

Substansvärdet ökar med drygt 2 kr/aktie

Som ett led i Ratos strategi att vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag har Ratos tecknat avtal med DanTransport Holding a/s i Danmark (dotterbolag till FLS Industries A/S) om försäljning av division Landsvägstransporter inom Inter Forward.

Division Landsvägstransporter, som främst består av Nordisk Transport Sverige AB, Nordisk Transport & Spedition AS (Norge), Inter Forward France SA och Inter Forward UK Ltd med dotterbolag, har en omsättning på drygt 2,3 miljarder kronor och sysselsätter mer än 1.000 personer. Hela Inter Forward hade 1997 en omsättning på ca 5 miljarder kronor och sysselsatte ca 1.800 personer. Affären förutsätter godkännande av EU-kommissionen.

Reavinsten i Ratos-koncernen från försäljningen uppgår till ca 210 miljoner kronor. Ratos substansvärde ökar med ungefär motsvarande belopp eller drygt 2 kr/aktie.

Ratos initierade under våren 1997 en genomlysning av hela Inter Forward som ett led i förberedelsen inför en ägarspridning. Denna genomlysning har legat till grund för en strategisk utvärdering av vilka alternativ som är mest lämpliga. Utvärderingen har sedan utgjort en bas för diskussioner med ett antal externa aktörer. Den slutsats som kan dras av genomlysningen och de externa kontakterna är att styrkan i Inter Forward ligger i delarna och inte i helheten. En avyttring av varje division för sig bedöms således vara en bättre lösning än en ägarspridning av helheten.

Tidigare har meddelats att division Järnväg har avyttrats med en reavinst på ca 40 miljoner kronor. För den återstående divisionen Flyg/sjö förs förhandlingar avseende avyttring av även denna division. Ytterligare information lämnas så snart konkreta resultat från dessa förhandlingar föreligger.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson, telefon 08-700 17 00
Finansdirektör Fredrik Sandelin, telefon 08-700 17 00