RATOS AVYTTRAR FLYGSPEDITIONS-VERKSAMHETEN I TYSKLAND

1998-06-30

Ratos säljer de tyska bolagen i Inter Forward

Som ett led i Ratos strategi att vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag har Ratos tecknat avtal med Uwe Kirschbaum, chef för division Flyg/sjö inom Inter Forward, om försäljning av de tyska bolagen i Inter Forward.

Den tyska verksamheten, som främst består av Senator Airfreight och Züst & Bachmeier Project har en omsättning på ca 500 miljoner kronor och sysselsätter ca 200 personer. Hela Inter Forward hade 1997 en omsättning på ca 5 miljarder kronor och sysselsatte ca 1.800 personer. Affären förutsätter godkännande av Ratos bolagsstämma.

Försäljningen innebär en mindre reaförlust för Ratos-koncernen. Ratos substansvärde påverkas endast obetydligt.

Tidigare har meddelats att försäljningarna av division Järnväg och Landsvägstransporter inom Inter Forward är slutligt genomförda. Reavinsten i Ratos-koncernen från båda dessa försäljningar uppgår i enlighet med tidigare lämnad information till ca 250 miljoner kronor. Ratos substansvärde har ökat med ungefär motsvarande belopp.

För de återstående bolagen i division Flyg/sjö inom Inter Forward förs förhandlingar avseende en avyttring av även dessa bolag. Ytterligare information lämnas så snart konkreta resultat från dessa förhandlingar föreligger.

Ytterligare upplysningar: t f VD Thomas Mossberg, tel 070-728 33 88
Finansdirektör Fredrik Sandelin, tel 070-540 04 15