PRESSKOMMUNIKÉ

1998-03-30

 

Ratos aktuella substansvärde:

RATOS SUBSTANSVÄRDE UPPGÅR PER 1998-03-27 TILL 105 KR PER AKTIE.

Marknadsvärde
Mkr
1998-03-27

Substansvärde
per Ratos-aktie, kr 1998-03-27

Substansvärde
per Ratos-aktie, kr 1997-12-31

Aktiva innehav
Dahl

900

10

7

Esselte

748

8

7

PriFast

593

7

6

Scandic Hotels

1 221

13

11

Inter Forward (Flyg/Sjö mm) (onoterat)

164

1

2

3

Summa

3 626

40

34

Kapitalförvaltning
Incentive

1 202

14

12

Skandia

978

11

8

S-E-Banken

623

7

5

Stora A

570

7

6

Astra

388

4

4

Svedala

386

4

3

Swedish Match

382

4

4

Scania

294

3

2

"Emerging markets"

121

2

1

1

Pandox

85

1

0

Omsättningsaktier

17

0

0

Onoterade tillväxtaktier

272

3

3

3

Industri Kapital (delvis onoterat)

190

2

2

Övriga (onoterat)

2

0

0

Summa

5 510

61

50

Moderbolagets fastighet och övriga tillgångar (onoterat)

60

1

1

Likvida tillgångar (netto)
i centrala bolag

244

1

3

0

Substansvärde

9 440

105

85

Börskurs Ratos B

84

71

Substansrabatt, %

20

17

Förändring sedan årsskiftet:
Ratos-aktiens totalavkastning, %

18

30

Ratos substansvärde inkl utdelning, %

23

18

Findatas avkastningsindex, %

19

28

1. Inter Forward upptas till ett sammanlagt värde av 572 Mkr. Av detta avser 408 Mkr ännu ej erhållna köpeskillingar vid försäljningar av divisionerna Landsväg och Järnväg, vissa skulder mm, och redovisas under Likvida tillgångar. Kvarvarande del av Inter Forward, främst division Flyg/Sjö, upptas till eget kapital plus goodwill, 164 Mkr.
2. Upptas till marknadsvärden och avser: Ryssland (28,3 Mkr), Indonesien (15,2 Mkr), Korea (18,4 Mkr), Malaysia (20,6 Mkr), Filipinerna (19,5 Mkr), Thailand (18,6 Mkr).
3. Upptas till bokförda värden och avser: Telia Overseas (70,9 Mkr), TV 8 (53,2 Mkr), Teligent (34,0 Mkr), Micronic (33,2 Mkr), Telelogic (30,0 Mkr), HealthCap (20,1 Mkr), Eurona (17,5 Mkr), Netch (7,5 Mkr) och Danielsson & Partners (5,5 Mkr).