Försäljningen av division järnväg inom Inter Forward slutligt genomförd

1998-05-12

Konkurrensverket har godkänt Ratos försäljning till SJ av division Järnväg inom Inter Forward. Affären är nu helt genomförd och Ratos har erhållit full likvid.

Försäljningen är ett led i Ratos strategi att vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Under mars månad 1998 tecknades avtal med DanTransport Holding a/s i Danmark om försäljning av division Landsvägstransporter inom Inter Forward. Reavinsten i Ratos-koncernen från båda dessa försäljningar uppgår i enlighet med tidigare lämnad information till ca 250 miljoner kronor. Ratos substansvärde har ökat med ungefär motsvarande belopp.

För den återstående divisionen Flyg/sjö inom Inter Forward förs förhandlingar avseende en avyttring av även denna division. Ytterligare information lämnas så snart konkreta resultat från dessa förhandlingar föreligger.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
tel 08-700 1700

Finansdirektör Fredrik Sandelin,
tel 08-700 17 00