FÖRSÄLJNINGEN AV DIVISION LANDSVÄGS-TRANSPORTER INOM INTER FORWARD

1998-06-10

EU-kommissionen har godkänt Ratos försäljning till DanTransport Holding a/s av division Landsvägstransporter inom Inter Forward. Affären är nu helt genomförd och Ratos har erhållit full likvid.

Försäljningen är ett led i Ratos strategi att vara ett rent investmentbolag utan helägda dotterbolag. Under maj månad meddelades att försäljningen till SJ av division Järnväg inom Inter Forward var slutligt genomförd. Reavinsten i Ratos-koncernen från båda dessa försäljningar uppgår i enlighet med tidigare lämnad information till ca 250 miljoner kronor. Ratos substansvärde har ökat med ungefär motsvarande belopp.

För den återstående divisionen Flyg/sjö inom Inter Forward förs förhandlingar avseende en avyttring av även denna division. Ytterligare information lämnas så snart konkreta resultat från dessa förhandlingar
föreligger.


Ytterligare upplysningar: t f VD Thomas Mossberg, tel 08-700 1700
Finansdirektör Fredrik Sandelin, tel 08-700 17 00