Senaste avstämningsperioden slut - ingen inlösen

1997-05-22

• Beräknad substansrabatt uppgick till 15 procent, vilket underskrider den gräns om 20 procent som utlöser inlösenförfarande.
• Tidigare påbörjat inlösenförfarande fortskrider - beräknad utbetalning kring månadsskiftet juli/augusti.
• Ny avstämning mellan börskurs och substansvärde i samband med delårsrapport den 13 augusti.

Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under avstämningsperioden, 28 april 1997 t o m 21 maj 1997, till 68,72 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 81 kr. Detta innebär en genomsnittlig substansrabatt om 15 procent, vilket underskrider den gräns om 20 procent som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Därför kommer Ratos styrelse inte att vid detta tillfälle framlägga ett förslag om inlösen.

Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27 procent av bolagets aktier. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20 procent (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning börskurs/substansvärde sker kvartalsvis. Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/-återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Inlösenprogrammet syftar till att vara värdeskapande och risksänkande för Ratos aktieägare. De positiva effekterna är bl a minskande substansrabatt, inlösen av aktier till substansvärde (rabatten "delas ut"), kursrisken och den potentiella variationen i aktieägarnas avkastning minskar.

I samband med substansvärdeskommuniké den 15 januari 1997 skedde en första avstämning mellan substansvärde och börskurs. Denna avstämning resulterade i att det första inlösenförfarandet påbörjades. Erbjudandet har accepterats av ägarna till 98,8 procent av aktierna. Bolagsstämman har följaktligen beslutat om inlösen av 9,9 procent av totalt antal aktier i Ratos. Under perioden fram tills dess att tingsrätten godkänt beslut om nedsättning av aktiekapital samt PRV registrerat beslutet, kan till inlösen anmälda aktier, inlösenaktier, handlas vid Stockholms Fondbörs. Inlösenbeloppet om 76,25 kr per aktie, efter genomförd split 4:1, beräknas kunna utbetalas kring månadsskiftet juli/augusti 1997.

Nästa avstämning, vilken avgör om ett andra inlösenförfarande påbörjas, sker i samband med att Ratos den 13 augusti 1997 publicerar delårsrapport avseende perioden januari-juni.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00

Direktör Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00