Senaste avstämningsperioden slut - Ingen Inlösen

1997-11-21

• Avstämningskursen uppgick till 67,98 kr och genomsnittligt substansvärde till 84 kr.
• Beräknad substansrabatt lägre än 20 procent, vilket är den gräns som utlöser inlösenförfarande.
• Ny avstämning mellan börskurs och substansvärde i samband med bokslutskommuniké den 18 februari 1998.

Den av Stockholms Fondbörs beräknade genomsnittliga aktiekursen för Ratos B-aktie uppgick under den avstämningsperiod som följde på den senaste delårsrapporten, 31 oktober 1997 t o m 20 november 1997, till 67,98 kr. Det genomsnittliga substansvärdet under perioden uppgick till 84 kr. Den genomsnittliga börskursen, 67,98 kr, är därmed högre än 80% av det genomsnittliga substansvärdet, 67 kr, som Ratos styrelse uppsatt som gräns för att utlösa ett inlösenförfarande. Det innebär att den genomsnittliga substansrabatten är lägre än 20%. Därför kommer Ratos styrelse inte att vid detta tillfälle framlägga ett förslag om inlösen.

Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första inlösenförfarandet, av tre möjliga, slutfördes i augusti 1997. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20% (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning börskurs/substansvärde sker kvartalsvis. Om de tre av styrelsen beslutade inlösenförfarandena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen/-återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

Inlösenprogrammet syftar till att vara värdeskapande och risksänkande för Ratos aktieägare. De positiva effekterna är bl a minskande substansrabatt, inlösen av aktier till substansvärde (rabatten "delas ut") samt att kursrisken och den potentiella variationen i aktieägarnas avkastning minskar.

Nästa avstämning, vilken kan resultera i att ett andra inlösenförfarande påbörjas, sker i samband med att Ratos den 18 februari 1998 publicerar bokslutskommuniké för 1997.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
telefon 08-700 17 00

Direktör Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00

Bilaga: "Ratos - en sammanfattning"

Ratos ­ en sammanfattning

Ratos styrelse: Sven Söderberg (Ordförande), Erik Söderberg (Vice Ordförande), Lars Bern, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Urban Jansson (VD), Mikael Lilius, Olof Stenhammar, Jan Söderberg.

Ratos koncernledning: Urban Jansson (VD), Thomas Mossberg (Vice VD), Hans Ekelund (Ekonomidirektör), Olle Isberg (Direktör), Fredrik Sandelin (Finansdirektör).

• Ratos strategi syftar till hög avkastning, god riskspridning och en god värdering av RATOS-AKTIEN. Det senare innebär att RATOS-AKTIEN ska nå en värdering i nivå med substansvärdet.
För att uppnå detta mål har en rad åtgärder genomförts. För att bland annat underlätta värderingen av bolaget har de rörelsedrivande dotterbolagen Dahl och Scandic Hotels och fastighetsbolaget Stancia börsnoterats, varefter Ratos är ett mer renodlat investmentbolag än tidigare.

• RATOS-AKTIEN ska erbjuda både hög och jämn totalavkastning och därmed uppfylla visionen att vara det bästa spar- och placeringsalternativet i Sverige för främst privatpersoner. Placeringsstrategin, inlösenprogrammet och utdelningspolitiken är några viktiga inslag för att klara målsättningen.

• Som ett led i placeringsstrategin utövar Ratos ett avkastningsstyrt ägande i en koncentrerad aktieportfölj bestående av:

• Högst 6-8 aktiva innehav där Ratos har ett betydande inflytande och via styrelsearbete med mera medverkar till företagets utveckling. För närvarande utgörs de aktiva innehaven av Dahl, Esselte, Inter Forward, PriFast och Scandic Hotels.

• 8-12 likvida aktieinnehav i huvudsakligen svenska företag som samlas i en kapitalförvaltning där Ratos främst agerar via köp och försäljningar utan att ta aktiv del i företagets verksamhet.

• Ratos har sin affärsmässiga bas i Norden.

• Onoterade tillgångar ska i normalfallet understiga 10% av Ratos substansvärde.

• Placeringshorisonten i investeringsanalysen är 2-5 år.

• Risknivån ska vara begränsad genom effektiv riskspridning, likvida tillgångar och normalt ingen belåning.

• Förvaltningskostnaderna ska normalt utgöra mindre än 1% av Ratos substansvärde (f n 0,6%).

• Utdelningen ska uppgå till minst 3% av Ratos substansvärde och kunna kompletteras med bonusutdelning.

• Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre olika tillfällen om totalt högst 27% av bolagets aktier. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20% (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Beslut att genomföra ett av dessa tre inlösenförfaranden fattades vid Ratos bolagsstämma 1997-04-15.