Rekommendationer från RSV angående fördelning av anskaffningskostnad vid inlösen av aktier i Ratos.

1997-11-13

Skattemässiga behandlingen av inlösen slutligen avgjord.

Riksskatteverket har i dagarna fastställt hur stor del av det skattemässiga anskaffningsvärdet på Ratos-aktierna som i samband med inlösen av aktier skall anses belöpa på inlösenrätterna.

Av Riksskatteverkets rekommendationer framgår att 99 procent av anskaffningsvärdet för aktier i Ratos, oavsett aktieslag, skall hänföras till aktierna och 1 procent till inlösenrätterna vare sig dessa rätter avyttrats eller utnyttjats.

Eftersom det behövdes 10 inlösenrätter för att lösa in en aktie utgör anskaffningsvärdet för en inlöst aktie i Ratos (inlösenaktie) 99% av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag och sort med tillägg för värdet av 10 inlösenrätter.

Exempel 1 - inlösen av Ratos-aktie
En aktieägare i Ratos, som innehade 100 aktier (efter split 4:1 våren 1997) med ett anskaffningsvärde på 50 kr per styck och löste in 10 aktier, reavinstbeskattas på följande sätt.

Försäljningspris:
 10 x 76,25 kr=
  762,50 kr
 
Avgår:
 10 x 49,50 kr (99% av 50 kr) =
 495 kr
 
 100 x 0,50 kr (1 % av 50 kr) =
 50 kr
 -545,00 kr
 
  545 kr
 
Skattepliktig reavinst:
   217,50 kr
 

Exempel 2 - försäljning av inlösenrätt
Om aktieägaren i stället hade avyttrat inlösenrätterna för 0,35 kr per styck (efter omräkning för split 4:1) hade han blivit reavinstbeskattad för 100 x (0,35 - 0,5) = - 15 kr, dvs i detta exempel en avdragsgill förlust.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier bli i bägge fallen 49,50 kr.

Bakgrund
Bolagsstämman i Ratos beslutade den 15 april 1997 att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av aktier. Aktieägarna fick därvid avskilt en inlösenrätt för varje aktie i Ratos. Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie genom att en aktie i Ratos "konverterades" till en inlösenaktie på så sätt att inlösenrätter och aktie i Ratos bokades bort från aktieägarens VP-konto samtidigt som inlösenaktien bokades på aktieägarens VP-konto. Varje inlösenaktie gav i sin tur rätt till ett inlösenbelopp om 76,25 kr (efter omräkning för split).

Regeringsrätten meddelade i ett förhandsbeskedsärende dom den 19 juni 1997 och fastställde därmed skattekonsekvenserna av att deltaga i inlösenprogrammet.

Regeringsrättens dom innebär bl a att avyttring av inlösenrätter skall beskattas enligt reglerna för reavinst, varvid anskaffningsvärdet för de Ratos-aktier som berättigade till inlösenrätter skall fördelas mellan dessa aktier och inlösenrätterna. Schablonregeln i 27 § 2 mom. 2 st. SIL får däremot inte användas för att bestämma anskaffningsvärdet för en inlösenrätt.

Av riksskatteverkets rekommendationer framgår att av anskaffningsvärdet för aktier i Ratos, oavsett aktieslag, 99 procent skall hänföras till aktierna och 1 procent till inlösenrätterna vare sig dessa rätter avyttrats eller utnyttjats.

I och med Ratos förändrade strategiska inriktning, med en större andel onoterade innehav, beslöt styrelsen i december 1998 att avveckla Ratos inlösenprogram av egna aktier.

Ytterligare upplysningar:

vVD Thomas Mossberg,
Ratos, tel 08-700 17 00

Direktör Olle Isberg,
Ratos, tel 08-700 17 00