Ratos löser in var tioende aktie till 305 Kronor

1997-02-06

• Inlösenförfarandet inleds den 21 februari
• Avstämningskursen uppgick till 243,97 kronor

Avstämningsperioden för Ratos inlösenprogram avslutades den 5 februari. Avstämningskursen uppgick till 243,97 kronor och understeg således gränsen för inlösenförfarandet på 244 kronor. Ratos aktiekurs uppgick under avstämningsperioden till mindre än 80 procent av angivet substansvärde per 13 januari 1997, vilket betyder att Ratos löser in var tionde aktie till 305 kronor. Aktier som lämnas till inlösen är berättigade till utdelning för räkenskapsåret 1996. Inlösenförfarandet inleds den 21 februari då Ratos-aktien börjar handlas utan inlösenrätt.

Ratos nya strategi och omvandling till ett rent investmentbolag syftar bland annat till att underlätta värderingen av bolaget och därmed minska skillnaden mellan börskurs och substansvärde per aktie - det som ibland kallas substansrabatten. Som ett ytterligare led i sin strävan att minska substansrabatten offentliggjorde Ratos den 2 april 1996 planer på ett inlösenprogram avseende egna aktier till en kurs som är lika med substansvärdet. Inlösenprogrammet omfattar tre skilda inlösenförfaranden.

Ett av målen med inlösenprogrammet är att substansrabatten skall minska och därmed öka aktieägarnas avkastning. Ratos-aktien har under 1996 givit aktieägarna en totalavkastning på 116 procent, varav 8 procent kom från utdelning (återinvesterad), 48 procent från substansvärdeökning och därtill 60 procent genom minskning av substansrabatten. Sedan den 18 december 1996 då inlösenprogrammet trädde ikraft och gränsen för inlösen höjdes till 80% har Ratos-aktien stigit med 15% och substansvärdet ökat med 8%. Därmed har aktieägarna erhållit en extra värdeökning på 7% genom ytterligare minskad substansrabatt.

Efter inlösenprogrammets ikraftträdande den 18 december 1996 sker en avstämning mellan genomsnittlig börskurs och substansvärde per aktie i samband med Ratos kvartalsrapporter. Ratos B-akties genomsnittliga börskurs har sedan substansvärde-kommunikén den 15 januari uppgått till 243,97 kronor. Detta understiger den kurs om 244 kronor, motsvarande 80 procent av substansvärdet på 305 kronor per aktie vid rapporteringstillfället, som Ratos styrelse uppställt som villkor för att påbörja ett inlösenförfarande. Därför har Ratos styrelse idag beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma den 15 april, att besluta om inlösen av var tionde Ratos-aktie till en kurs av 305 kronor.

Från varje aktie kommer en inlösenrätt att avskiljas. För att lösa in en aktie krävs tio inlösenrätter. Innehavare av inlösenrätt kan välja att avyttra eller förvärva inlösenrätter genom den handel med inlösenrätter som kommer att upprättas. För aktieägare som innehar mindre än 1.000 aktier kommer ett förenklat förfarande vid försäljning av inlösenrätter att erbjudas.

Första dag för handel med aktier utan inlösenrätt: 21 februari
Avstämningsdag för inlösenrätter: 25 februari
Handel med inlösenrätter: 3-27 mars
Sista dag för anmälan om inlösen: 3 april
Bolagsstämma: 15 april

Omkring den 3 mars kommer aktieägarna att erhålla informationsdokument samt anmälningssedel.

Vid anmälan om inlösen inlämnar aktieägare tio inlösenrätter samt valfri aktie av serie A eller serie B. Varje inlämnad aktie benämns därefter inlösenaktie och kommer, förutsatt bolagsstämmans godkännande, att inlösas mot 305 kr. Slutlig inlösen förutsätter även att tingsrätten meddelat tillstånd till inlösen samt att registrering skett hos PRV. Innan slutlig registrering hos PRV av inlösen har skett, vilket beräknas ske under augusti/september 1997, kommer inlösenaktierna kunna köpas och säljas genom särskild handel vilken kommer att upprättas efter bolagsstämman den 15 april. Inlösen-aktier kommer att berättiga till utdelning för räkenskapsåret 1996.

I samband med nästa kvartalskommuniké den 25 april, kommer ny jämförelse mellan aktiekurs och redovisat substansvärde att ske. Om den genomsnittliga betalkursen för Ratos B-aktie understiger 80 procent av angivet substansvärde kommer ytterligare ett inlösenförfarande att inledas. Totalt omfattar det av Ratos styrelse beslutade inlösen-programmet tre inlösenförfaranden och att högst totalt 6,8 miljoner aktier inlöses.

Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen-/återköpsförfarande per år därefter ska genomföras om substansrabatten är för hög.

Innan informationsdokument distribueras omkring den 3 mars hänvisas, för ytterligare information, till Ratos pressmeddelande per den 18 december 1996 samt till aktieägarna utsänd informationsfolder "Inlösenprogram av egna aktier", per samma datum.

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson
08-700 17 00

Aktieförvaltningschef Olle Isberg
08-700 17 00