Första inlösenförfarandet slutförs - utbetalning av inlösenbelopp

1997-07-22

• Tingsrättens godkännande av inlösen har registrerats vilket innebär att var inlösenaktie inlöses mot 76:25 kr.
• Handel i inlösenaktier upphör den 30 juli 1997.
• Utbetalning av inlösenbelopp beräknas ske via VPC den 11 augusti 1997.
• Förhandsbesked från Regeringsrätten.

I samband med substansvärdeskommuniké den 15 januari 1997 skedde en första avstämning mellan substansvärde och börskurs. Denna avstämning resulterade i att ett första inlösenförfarande påbörjades. Erbjudandet har accepterats av ägarna till 98,8 procent av aktierna. Bolagsstämman den 15 april fattade följaktligen beslut om inlösen av 9,9 procent av totalt antal aktier i Ratos mot 76:25 kronor per aktie. Efter att tingsrättens godkännande nu vunnit laga kraft och PRV registrerat beslutet, kan inlösen ske. Ratos löser således in var inlösenaktie mot 76:25 kr.

Under perioden som följt efter Ratos bolagsstämma i april har de aktier som anmälts för inlösen, inlösenaktier, kunnat handlas via Stockholms Fondbörs. Sista dag för handel är den 30 juli 1997. Avstämningsdag för utbetalning av inlösenbelopp är den 4 augusti och utbetalning av inlösenbelopp beräknas ske den 11 augusti. Utbetalningen sker automatiskt via VPC utan ytterligare åtgärder från ägare av inlösenaktier. Ratos aktieägare som ej äger inlösenaktier berörs ej.

Nästa avstämning mellan substansvärde och börskurs, vilken kan resultera i att ett nytt inlösenförfarande påbörjas, sker i samband med att Ratos den 13 augusti 1997 publicerar delårsrapport avseende perioden januari-juni.

Ratos inlösenprogram omfattar inlösen av egna aktier till fullt substansvärde. Inlösen kan ske vid upp till tre tillfällen om totalt högst 27 procent av bolagets aktier. Det första av dessa tre inlösentillfällen slutförs nu enligt ovan. Inlösen genomförs om substansrabatten överstiger 20 procent (denna gräns kan komma att ändras, dock endast nedåt). Avstämning börskurs/substansvärde sker kvartalsvis. Om de tre av styrelsen beslutade inlösentillfällena utlöses och slutförs avser Ratos styrelse föreslå att ett inlösen-/återköpsförfarande per år därefter genomförs om substansrabatten är för hög. Alternativa metoder för att maximera aktieägarvärdet utvärderas också.

För att få klarhet i skattefrågorna kring inlösen har, som tidigare meddelats, förhandsbesked begärts. Regeringsrättens dom meddelades 19 juni 1997. En beskrivning av skattekonsekvenserna baserad på Regeringsrättens utslag bilägges.

Bilaga: Sammanställning av skattekonsekvenser

Ytterligare upplysningar:

VD Urban Jansson,
Ratos, tel 08-700 17 00

Direktör Olle Isberg,
Ratos, tel 08-700 17 00


Skattefrågor vid inlösen av aktier

Följande framställning är i huvudsak avsedd som allmän information och omfattar endast aktier som innehas av privatpersoner bosatta i Sverige och kapitalplaceringsaktier som innehas av aktiebolag hemmahörande i Sverige. Värdepapper som innehas i handelsbolag eller som innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet ligger således utanför framställningen liksom innehav i investmentföretag, värdepappersfonder, livförsäkringsföretag och andra institutionella placerare med särskilda skatteregler. Särskilda skattekonsekvenser kan även i övrigt bli aktuella i det enskilda fallet, varför varje aktieägare bör konsultera skatterådgivare för information om de skattekonsekvenser som inlösenförfarandet kan medföra.

Ratos inlösenförfarande med inlösenrätter är en nyhet i Sverige, varför uttryckliga skatteregler för dessa nya finansiella instrument naturligen har saknats. Förhandsbesked har därför sökts för att få klarhet i skattefrågorna. Dessa har klarlagts genom dom av Regeringsrätten den 19 juni 1997.

Följande beskrivning av skattekonsekvenserna baseras på Regeringsrättens dom.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis gäller att såväl en avyttring av inlösenrätter som inlösen av inlösenaktier träffas av en reavinstbeskattning. I det förra fallet baseras skatteuttaget på skillnaden mellan avyttringspriset för inlösenrätterna och inlösenrätternas anskaffningskostnad, medan skatteuttaget i det senare fallet baseras på skillnaden mellan inlösenbelopp och inlösenaktiernas genomsnittliga anskaffningskostnad.

Erhållande och utnyttjande av inlösenrätter
Själva erhållandet av inlösenrätter utlöser inte någon beskattning. Inte heller medför ett utbyte av tio inlösenrätter och en aktie till en inlösenaktie någon beskattning.

Avyttring av inlösenrätter
En separat avyttring av inlösenrätter utlöser reavinstbeskattning. Reavinstreglerna för aktier skall tillämpas på avyttringen.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för försålda inlösenrätter gäller följande. Anskaffningsvärdet för aktierna omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna proportioneras mellan å ena sidan inlösenrätterna och å andra sidan aktierna. Proportioneringen sker med utgångspunkt i marknadsvärdena för inlösenrätterna respektive aktierna. Ratos kommer att ansöka om att Riksskatteverket fastställer dessa värden. Anskaffningsvärdet för aktierna skall beräknas enligt den s k genomsnittsmetoden (se nedan). På grund av proportioneringen kommer de ursprungliga aktiernas anskaffningskostnad att påverkas av att inlösenrätterna avskiljs.

För den som köpt inlösenrätter på marknaden utgör köpeskillingen anskaffningskostnad. Vid beräkning av anskaffningsvärde skall i sådant fall genomsnittsmetoden användas. Om en köpt inlösenrätt inte utnyttjas utan går till förfall och blir värdelös, anses inlösenrätten avyttrad för noll kr (se nedan).

Schablonregeln får inte användas i något fall på inlösenrätterna.

Beträffande reavinstreglerna i övrigt, se nedan beträffande inlösenaktier.

Inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier
Inlösen eller annan avyttring av inlösenaktier utlöser reavinstbeskattning. Vid beräkning av anskaffningsvärde skall som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Enligt denna metod utgör anskaffningskostnaden för en aktie den genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och med hänsyn taget till inträffade förändringar avseende innehavet. Anskaffningskostnaden för erhållen inlösenaktie motsvarar i normalfallet de ursprungliga aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde. Enligt Regeringsrättens dom utgör inlösenaktier därefter inte aktier av samma slag och sort som de A- respektive B-aktier som inte skall lösas in. Det innebär bl a att det skattemässiga anskaffningsvärdet för kvarvarande aktier som ej är inlösenaktier inte påverkas av förvärv på marknaden av ytterligare inlösenaktier.

Vid inlösen av inlösenaktie utgör inlösenbeloppet avyttringspris. Eventuell köpeskilling för inlösenrätter får beaktas vid reavinstberäkningen.

Privatpersoner (och dödsbon) beskattas för hela reavinsten vid avyttring av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av reavinsten. Uppkommer reaförlust vid avyttringen beaktas likaså hela förlusten. Sådan förlust kan kvittas fullt ut mot reavinster under samma år på marknadsnoterade aktier och liknande finansiella instrument. Överskjutande förlust är avdragsgill samma år och då endast till 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital reduceras skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger 100.000 kr och med 21 procent av överskjutande del. Underskott kan inte sparas till senare år.

För aktiebolag är hela reavinsten skattepliktig respektive hela reaförlusten avdragsgill. Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Reaförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får kvittas samma år eller senare år endast mot reavinster på aktier och liknande finansiella instrument.

Utländska aktieägare
För utländska aktieägare som lämnar in sina aktier till inlösen anses inlösenbeloppet utgöra utdelning. En sådan utbetalning från bolaget träffas av svensk kupongskatt (30 procent). Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom avtal, som Sverige ingått med andra länder för att undvika dubbelbeskattning. Kupongskatteavdraget verkställs i regel av VPC eller - vid förvaltarregistrering - av förvaltaren.

Endast utbetalning från bolaget ligger till grund för kupongskatt. Avyttring av inlösenrätter och inlösenaktier på marknaden utlöser därför inte kupongskatt.