MENY
Meny
Aktien 2020-06-02 17:29 RATOS B 25,66 SEK

Valberedning

Årsstämman har beslutat om principerna för hur valberedningen ska utses och dessa principer ska gälla tills vidare tills annat beslutas av bolagsstämma. Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas utse en ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess att ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 september 2019 (se relaterat). Valberedningen består av:

 • Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav, valberedningens ordförande
 • Jan Söderberg, eget innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
 • Håkan Roos, utsedd av RoosGruppen AB, samt eget innehav
 • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

Tillsammans representerar valberedningen 62% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I valberedningens uppgifter ingår att:

 • utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
 • framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
 • i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor
 • framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor
 • framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman
 • i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.