MENY
Meny
Aktien 2018-02-22 11:17 RATOS B 33,12 SEK

Valberedning

Följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutades av årsstämman 2016 att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.

Bolagets ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas utse en ledamot. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

I valberedningens uppgifter ska ingå:

  • att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
  • att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
  • att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
  • att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor,
  • att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
  • att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 31 januari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 15 mars 2018, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.