Styrelsens arbete

Ratos styrelse ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. För närvarande är två av sex styrelseledamöter kvinnor. Styrelsen utses av aktieägarna vid varje årsstämma. Mandatperioden är därmed ett år.

Styrelsens sammansättning fram till årsstämman 2020

Årsstämman 2019 fastställde att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter omvaldes Per-Olof Söderberg, som även valdes till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD) samt att nyvälja Eva Karlsson till ledamot. Annette Sadolin har avböjt omval. Läs mer om styrelseledamöterna.

Årsstämman 2019 fastställde arvode till styrelsen om 970 000 kr till ordförande och 485 000 kr till respektive ledamot. Vidare beslutades att ett särskilt arvode om 150 000 kr per år ska utgå till ordföranden och 100 000 kr per år till övriga ledamöter av Revisionsutskottet. Till ordförande och ledamöter av Ersättningsutskottet beslutades om arvoden om 50 000 kronor per år.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Ratos organisation och förvaltning, i så väl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen fastställer finansiella mål och beslutar om bolagets strategi, affärsplan, säkerställer god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och styrelsens arbetsordning. Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras men styrelsen kan utse utskott med uppgift att bereda och utvärdera frågor inför beslut i styrelsen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet som ska tillse att bolagets operativa arbete och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. I arbetsordningen beskrivs styrelseordförandens särskilda roll och uppgifter, beslutsordningar, instruktioner för Ratos VD och rapportering samt ansvarsområden för utskotten. Därutöver fastställer styrelsen också årligen ett antal policydokument för bolagets verksamhet och säkerställer att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar, regler och interna riktlinjer. Styrelsen säkerställer nämnda efterlevnad bland annat genom Ratos årliga riskhanteringsprocess och assurance mapping, där ansvar för och validering av interna processer kopplade till identifierade risker tydliggörs.

Styrelseordförande

Styrelseordförandens främsta uppgift är att leda styrelsearbetet och se till att styrelseledamöterna fullgör sina respektive uppgifter. Övriga ansvarsområden är bland annat följande:

  • Ansvara för att styrelsens arbete utförs effektivt
  • Säkerställa att beslut fattas i erforderliga frågor samt att protokoll förs
  • Ansvara för att kalla till sammanträde och tillse att erforderligt beslutsmaterial tillsänds styrelsen
  • Vara kontaktperson och hålla löpande kontakt med VD och företagsledning
  • Vara kontaktperson med ägare i ägarfrågor
  • Hålla löpande kontakt med revisorn och tillse att revisorn kallas till sammanträde i samband med bokslut per juni och årsskiftet
  • Tillse att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om verksamheten
  • Tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas

Styrelsens arbete under 2018

Under 2018 har sammanlagt 15 protokollförda styrelsemöten hållits: sex ordinarie och ett konstituerande, samt åtta extra styrelsemöten. Styrelsemötena har en återkommande struktur med bestämda huvudpunkter. Informationsmaterial och beslutsunderlag inför styrelsemötena utsänds i regel cirka en vecka före varje möte. Ratos chefsjurist är protokollförare i styrelsen.

Extra styrelsemöten behandlar vanligtvis förvärvs- och avyttringsfrågor samt finansiering och hålls när dessa beslutsärenden uppkommer. 2018 har varit ett år med försäljningar av bolag, upprättande av nya finansiella mål, kapitaltillskott och andra finansieringsfrågor. Ledande befattningshavare i Ratos har deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen utvärderar årligen styrelsens arbete i en strukturerad process där ledamöterna har möjlighet att ge sin syn på arbetsformer och effektivitet, styrelsematerial, ledamöternas insatser samt uppdragets omfattning för att utveckla styrelsens arbetsformer. För verksamhetsåret 2018 gjordes utvärderingen internt genom att styrelseledamöterna besvarat ett anonymt frågeformulär och resultatet av utvärderingen har föredragits av styrelseordföranden med efterföljande diskussion i styrelsen. Därutöver har valberedningens ordförande haft enskilda samtal med respektive styrelseledamot. Resultatet av utvärderingen har redovisats för valberedningen. Av utvärderingen framgår att styrelsearbetet bedömdes fungera väl.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott för att strukturera, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet och bereda styrelsens beslut inom dessa områden. Utskottens ledamöter utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.