MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Revisionsutskott

I revisionsutskottet ingår Ulla Litzén (ordförande), Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg . Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Revisionsutskottets uppgifter

Revisionsutskottet fastställer årligen en årscykel över de arbetsuppgifter och områden som revisionsutskottet ansvarar för. Under 2016 reviderades revisionsutskottets årscykel samt arbetsordning med anledning av nya regelverk, varför någon ytterligare revidering inte varit nödvändig under 2017. Utskottet ansvarar för och följer enligt ett fastställt schema upp bland annat redovisning och rapportering, revision, intern kontroll, bolagsstyrning, riskhantering, inköp av icke-revisionstjänster, betalning av skatter, moderbolagets garanti- och kapitalåtaganden, IT-säkerhet, hållbarhet, försäkring, tvister och strategiska redovisningsfrågor samt efterlevnad av lagar och regler och vissa policydokument beslutade av Ratos styrelse. Vidare upprätthåller revisionsutskottet tillsyn av Ratos externt opererade visselblåsarsystem. Sedan 2016 har revisionsutskottet också förändrat sitt arbete så att det närmare följer Ratos kvartalsrapportering och omstrukturerat arbetet med värderingsfrågor och nedskrivningsprövningar, vilket medfört en plan med fem ordinarie möten varje år samt att revisorn deltar i samtliga utskottsmöten. Frågor som särskilt behandlats under 2017 var bland annat värderings- och nedskrivningsfrågor, uppföljning av bankvillkor och åtaganden om kapitaltillskott samt tvister. VD och ledande befattningshavare deltar vanligtvis i utskottets sammanträden som föredraganden.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
  • överväga värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen och Revisorsnämndens kvalitetskontroll samt granska revisionsprocessen
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
  • utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med sådana riktlinjer
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval liksom beslut rörande arvodering till revisorerna
  • säkerställa att koncernens sexmånadersrapport översiktligt granskas av koncernens revisor
  • diskutera och bereda styrelsebeslut gällande risk och hållbarhet och intern kontroll

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Utskottets ordförande har dessutom löpande kontakt med bolagets revisor.