MENY
Meny
Aktien 2019-02-15 17:29 RATOS B 19,87 SEK

Incitamentssystem

Riktlinjer och principer för ersättning till ledande befattningshavare

Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

Incitamentssystemet består av ett antal komponenter – fast lön, rörlig kontant lön, pensionsavsättningar, teckningsoptioner samt konvertibler – och vilar på fem grundläggande principer.

  • Ratos medarbetare ska erbjudas konkurrenskraftiga villkor i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård.
  • Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål.
  • Rörlig kontant lön som utbetalas till ledande befattningshavare ska kopplas till gemensamma och individuella årligen fastställda mål. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och syftar till att uppfylla Ratos långsiktiga strategi och den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo.
  • Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga lönen, vilken maximalt ska uppgå till cirka 0,6 procent av bolagets eget kapital vid ingången av verksamhetsåret.
  • Ratos nyckelpersoner ska uppmuntras till en samsyn med bolagets aktieägare vilken åstadkoms genom rimligt avvägda incitamentsprogram där medarbetarna tar del av kursstegringar.

Pensionsförmånerna ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda pensionslösningar, men vissa pensionsförmåner som följer ITP-planen är förmånsbestämda. Det finns inte någon avtalad pensionsålder.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

Rörlig kontantlön till ledande befattningshavare

Den rörliga kontantlönen är knuten till gemensamma och individuella årligen fastställda mål. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och syftar till att uppfylla Ratos långsiktiga strategi. Under 2017 har förändringar skett av kriterierna för och beräkningarna av utfallet av rörlig kontantlön. Exempel på mål har varit ökningen av EBITA i portföljbolag samt ökning av värdet av underliggande portföljbolag.

Rörlig kontantlön utbetalas över två år och fördelas med 50% per år. Kostnaden för respektive års rörliga lön bokförs dock i sin helhet det år ersättningen intjänats. Ett tak har fastställts i förhållande till respektive ledande befattningshavares fasta lön och kan för 2017 maximalt uppgå till 130% av fast lön.

Uppföljning och utvärdering av rörlig kontantlön görs i början av året efter aktuellt räkenskapsårs utgång. Måluppfyllelsen för den verkställande direktören och bolagsledningen följs upp och utvärderas av ersättningsutskottet och fastställs sedan av styrelsen efter förslag av ersättningsutskottet.

Konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman 2018 beslutade om införande av långsiktigt incitamentsprogram för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (nedan gemensamt ”Instrumenten”), där deltagare i programmet äger fritt bestämma hur stor andel utav erbjudna Instrument som ska utgöras av konvertibler (som löper under högst 4 år) och/eller teckningsoptioner (som löper under högst 5 år).

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att medarbetaren har ingått avtal angående återköp m.m. med bolaget enligt vilket bl.a. bolaget eller av bolaget anvisad köpare har en rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör.

Ratos har med anledning av incitamentsprogrammet emitterat och tilldelat totalt 1 240 000 Instrument till deltagarna, fördelat på 724 528 konvertibler och 515 472 teckningsoptioner. Ratos konvertibla förlagslån uppgår till nominellt drygt 19 miljoner kronor.

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 3 906 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,39 procent av aktierna i Ratos, beräknat på antalet utestående aktier.

Villkor för utestående konvertibler per maj 2018

Löptid Tecknings-kurs, kr Konverteringskurs, kr/aktie

Rätt att köpa antal aktier

Antal konvertibler Motsvarande antal aktier
2018-2022-06-08 26,64 26,64 1 724 528 724 528
- - - - 724 528 724 528

Utestående konvertibler motsvarar cirka 0,23% av antal utestående aktier.

Villkor för utestående teckningsoptioner per maj 2018

Löptid Options-premie, kr 1) Teckningskurs, kr/aktie

Rätt att köpa antal aktier

Antal tecknings-optioner Motsvarande antal aktier
2018-2023-06-08 3,30 37,11 1 515 472 515 472
- - - - 515 472 515 472

Utestående konvertibler motsvarar cirka 0,16% av antal utestående aktier.

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet

Köpoptionsprogram

Från och med årsstämman 2001 till och med årsstämman 2017 har stämman beslutat om köpoptionsprogram riktade till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Ratos. Styrelseledamöter i Ratos omfattas inte av erbjudandet. Löptiden för köpoptionerna är 4-5 år. Medarbetarna har erlagt marknadsmässig premie för köpoptionerna i samtliga program. Förvärv av köpoptioner subventioneras genom att köparen erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien efter avdrag för 55 procents schablonskatt, varvid ersättningen fördelas till lika delar på fem år och förutsätter i normalfallet att personen är fortsatt verksam i Ratos-koncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner eller aktier förvärvade genom optionerna. Köpoptionerna är utställda på återköpta aktier.

Villkor för utestående köpoptioner per maj 2018

Löptid Pris/option, kr Lösenpris, kr/aktie Rätt att köpa antal aktier Antal optioner Motsvarande antal aktier
2014 - 2019-03-20 7,30 48,50 1 574 500  574 500
2015 - 2020-03-20 6,50 52,10 1 462 100 462 100
2016 - 2021-03-20 4,80 41,50 1 453 000 453 000
2017 - 2022-03-18 4,50 43,60 1 242 500 242 500
        1 732 100 1 732 100

Utestående optioner motsvarar 0,54% av antal utestående aktier.

Syntetiska optioner

Från och med årsstämman 2007 till och med årsstämman 2017 beslutade stämman om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i bolagen. 

Programmen genomförs genom utgivande av syntetiska optioner som överlåts till marknadspris. Programmet ger nyckelpersoner inom Ratos möjligheter att ta del av portföljbolagens värdetillväxt. Det är först när Ratos genomsnittliga årliga avkastning överstiger en viss procentsats (8% i 2017 års program) som optionerna har ett värde. Optionsköpen subventioneras genom att optionsköparen erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien upp till en viss procentsats (5% i 2017 års program) av Ratos investering i det aktuella portföljbolaget efter avdrag för 55 procents schablonskatt, varvid ersättningen fördelas till lika delar på fyra år och förutsätter i normalfallet att vederbörande är fortsatt verksam i Ratoskoncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner.