Ersättningsutskottet

Bolagets ersättningsutskott utses av styrelsen. I utskottet ingår Per-Olof Söderberg (ordförande), Karsten Slotte och Jan Söderberg.

Ersättningsutskottets uppgifter

Inom Ratos har ett strukturerat arbete med ersättningsprinciper pågått under lång tid. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande (uppföljning och utvärdering), dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Följande frågor handläggs bland annat i ersättningsutskottet:

  • VD:s anställningsvillkor och villkor för bolagsledningen och medarbetare som direktrapporterar till vd
  • Följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen
  • Ärenden av principiell karaktär rörande pensionsavtal, avgångsvederlag, uppsägningstid, bonus/tantiem, arvoden, förmåner med mera
  • Bereda frågor kring Ratos och bolagens incitamentssystem för styrelsens och/eller bolagsstämmas beslut
  • Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets arbete under 2018

Ersättningsutskottet arbetar enligt fastställd arbetsordning. Normalt görs under tidig höst en genomgång av om det finns några större principiella ersättningsrelaterade frågor att förbereda. Om sådana finns behandlas dessa inför ett slutligt förslag vid de ordinarie mötena i januari och februari. Under 2018 har ersättningsutskottet gjort en grundlig utvärdering av Ratos ersättningsstrukturer och incitamentsprogram, vilken resulterat i förslag från utskottet att ändra beräkningar och kriterier för rörlig kontantlön för 2018, samt att föreslå årsstämman 2018 ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av ett tecknings- samt konvertibeloptionsprogram istället för de syntet- samt köpoptionsprogram som föreslagits tidigare år. Vissa mindre justeringar i ersättningsriktlinjerna inför årsstämman 2019 beslut föreslås. Ersättningsutskottet förbereder och behandlar även riktlinjer för hur den generella löneutvecklingen bör se ut under kommande år och gör en årlig utvärdering av Ratos långsiktiga incitamentssystem, som Ratos styrelse lämnar en redovisning av senast tre veckor före årsstämman på bolagets hemsida (www.ratos.se).

Under 2018 har Per-Olof Söderberg (styrelsens ordförande, tillika ordförande i ersättningsutskottet), Jan Söderberg och (från och med den 3 maj 2018) Karsten Slotte ingått i utskottet.

Ersättningsutskottet har hållit 11 protokollförda möten under 2018 och har däremellan haft löpande kontakt. Ratos chefsjurist är protokollförare i utskottet. Ersättningsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. VD och ledande befattningshavare deltar vanligtvis i utskottets sammanträden som föredragande i vissa frågor.

Ersättningsutskottet förbereder och behandlar även riktlinjer för hur den generella löneutvecklingen bör se ut under kommande år och gör en årlig utvärdering av Ratos långsiktiga incitamentssystem, som Ratos styrelse lämnar en redovisning av senast tre veckor före årsstämman på bolagets hemsida. Läs mer här.