MENY
Meny
Aktien 2018-02-22 11:05 RATOS B 33,08 SEK

Ersättningsutskottet

Bolagets ersättningsutskott utses av styrelsen. I utskottet ingår Per-Olof Söderberg (ordförande) och Jan Söderberg.

Ersättningsutskottets uppgifter

Inom Ratos har ett strukturerat arbete med ersättningsprinciper pågått under lång tid. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande (uppföljning och utvärdering), dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Följande frågor handläggs i ersättningsutskottet:

  • Vd’s anställningsvillkor och villkor för bolagsledningen och medarbetare som direktrapporterar till vd
  • följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen
  • ärenden av principiell karaktär rörande pensionsavtal, avgångsvederlag, uppsägningstid, bonus/tantiem, arvoden, förmåner med mera
  • bereda frågor kring Ratos och bolagens incitamentssystem för styrelsens och/eller bolagsstämmas beslut
  • styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets arbete under 2016

Ersättningsutskottet har hållit elva protokollförda möten under 2016 och har däremellan haft löpande kontakt. I utskottet har styrelsens sekreterare, advokat Ingrid Westin Wallinder varit protokollförare från juni 2016 och dessförinnan förre vd Susanna Campbell.

Ersättningsutskottet arbetar enligt fastställd arbetsordning. Normalt görs under tidig höst en genomgång av om det finns några större principiella ersättningsrelaterade frågor att förbereda. Om sådana finns behandlas dessa inför ett slutligt förslag vid det ordinarie mötet i januari.

Under 2016 har ersättningsutskottet gjort en grundlig utvärdering av Ratos ersättningsstrukturer och incitamentsprogram, vilken resulterat i förslag från utskottet att ändra beräkningar och kriterier för rörlig kontantlön för 2016 och 2017, samt att föreslå årsstämman förändringar i syntetoptionsprogrammet, men oförändrat köpoptionsprogram. Vissa justeringar i ersättningsriktlinjerna inför årsstämman 2017 beslut föreslås.

Ersättningsutskottet förbereder och behandlar även riktlinjer för hur den generella löneutvecklingen bör se ut under kommande år och gör en årlig utvärdering av Ratos långsiktiga incitamentssystem, som Ratos styrelse lämnar en redovisning av senast tre veckor före årsstämman på bolagets hemsida. Läs mer här

 här