MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrning inom Ratos

Ratos AB är ett publikt aktiebolag och till grund för styrningen av Ratos ligger både externa och interna regelverk. I syfte att fastställa riktlinjer för bolagets drift har styrelsen utarbetat och fastslagit ett antal policydokument. I dessa lämnas en vägledning för organisationen och medarbetarna baserad på de grundläggande värderingar och principer som ska prägla verksamhet och uppförande.

Ratos tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) och redovisar inte några avvikelser från koden för räkenskapsåret 2019, förutom vad avser valberedningens sammansättning (se Valberedning på sidan 49 i årsredovisningen).

Denna bolagsstyrningsrapport strävar efter att undvika upprepningar av information som följer av tillämpliga regelverk och att i första hand beskriva bolagsstyrning för Ratos AB.

Bolagets revisorer har utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Läs den fullständiga rapporten här.