MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Årsstämma 2018

Ratos årsstämma hölls den 3 maj 2018 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, en minskning med en ledamot, utan suppleanter samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även valdes till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD). Charlotte Strömberg har avböjt omval. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om sänkt arvode till styrelsens ordförande med 480 000 kronor samt oförändrade arvoden till resten av styrelsen, förutom VD Jonas Wiström, och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade om en utdelning om 2,00 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 7 maj 2018 och utbetalning beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2018/2023 för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 500 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 500 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.