MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Extra bolagsstämma 14 juni 2017

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008–3585, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl 11.00 i Sibeliussalen, Finlandshusets konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Insläpp till stämman sker från kl 10.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 8 juni 2017.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, ”Ratos extra bolagsstämma 2017”, Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 juni 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Gör din anmälan här.