MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Årsstämma 2012

Ratos årsstämma avhölls den 18 april 2012 på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Val av styrelse och revisor

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Olof Stenhammar hade avböjt omval. Arne Karlsson valdes till styrelsens ordförande. Stämman valde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelning

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (5,25) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 23 april och utbetalning väntas ske den 26 april 2012.

Återköp

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget. Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ställa ut högst 1 150 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 1 150 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas. Vidare beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos ska äga rätt att förvärva. Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal.

Bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B.