MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Årsstämma 2010

Ratos årsstämma avhölls den 15 april 2010 i Berwaldhallen, Stockholm. 

Val av styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Olof Stenhammar valdes till styrelsens ordförande.  

Utdelning

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 9,50 kr per aktie (9,00) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 20 april och utbetalning väntas ske den 23 april.

Återköp

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade att ställa ut högst 650 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Vidare beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 30 miljoner aktier av serie B.