MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Årsstämma 2020

Ratos årsstämma hölls den 1 april 2020 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Eva Karlsson, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD). För en mer ingående presentation av ledamöterna.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman valde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier

Stämman beslutade att ingen utdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Det noterades att styrelsen istället avser att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och att bolagets visibilitet i intjäningen har normaliserats.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025 för VD, CFO och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 300 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 300 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 095 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.