Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl 14.00 på Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Insläpp till årsstämman samt servering av kaffe med bulle sker från kl 13.00.

Anmälan

Gör din anmälan här 


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2019”, Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasse-ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2019 under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2019”, Box 610, 182 16 Danderyd. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.