KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RATOS AB (PUBL)

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2020 kl 14.00 på Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Insläpp till årsstämman samt servering av kaffe med bulle sker från kl 13.00.

Anmälan

Gör din anmälan här 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2020,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 26 mars 2020.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 mars 2020 under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.