MENY
Meny
Aktien 2018-04-23 17:29 RATOS B 34,62 SEK

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl 14.00 på Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Insläpp till årsstämman samt servering av kaffe med bulle sker från kl 13.00.

Anmälan

Gör din anmälan här.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 26 april 2018.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2018”, Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 april 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 april 2018 under adress Computer-share AB, ”Ratos årsstämma 2018”, Box 610, 182 16 Danderyd. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.