Koncernens styrning

Bolagsstyrningen inom Ratos utgår från svensk lagstiftning, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta självregleringsorgan.

Ratos tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) och redovisar inte några avvikelser från koden för räkenskapsåret 2015, förutom vad avser valberedningens sammansättning.