MENY
Meny
Aktien 2017-10-19 17:29 RATOS B 40,07 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos delårsrapport januari-juni 2017

Ratos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC), så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i förhållande till Ratos årsredovisning 2016. Nedan förändring har gjorts avseende presentationsform.

Förändrad presentationsform i Rapport över kassaflöden för koncernen
För att på ett tydligare sätt särskilja det kassaflöde som uppkommer i den bedrivna verksamheten och det kassaflöde som avser finansiering av denna, har erhållna och betalda räntor, vilka tidigare inkluderats i den löpande verksamheten, flyttats till finansieringsverksamheten (betalda räntor) respektive investeringsverksamheten (erhållna räntor). Med anledning av detta utgår kassaflödet från rörelseresultatet istället för som tidigare från resultat före skatt.

Alternativa nyckeltal
För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal