MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 17:29 RATOS B 26,46 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos delårsrapport januari-mars 2020

Ratos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC), så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i förhållande till Ratos årsredovisning 2019. Nya och ändrade standarder som trätt i kraft från och med 2020 har inte haft någon betydande påverkan på räkenskaperna.

Alternativa nyckeltal

För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal kv1 2020 *)

*) Avstämning av alternativa nyckeltal finns i respektive periods delårsrapport. (arkiv)