MENY
Meny
Aktien 2020-04-07 17:29 RATOS B 22,12 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos bokslutskommuniké 2019

Ratos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC), så som de antagits av EU. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person. Från och med 2019 tillämpas IFRS 16 Leasingavtal. I övrigt är redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade i förhållande till Ratos årsredovisning 2018.

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal har ersatt IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal och relaterade regler, från och med 2019. Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa alla kontrakt som uppfyller definitionen av ett leasingkontrakt som nyttjanderättstillgång och finansiell skuld i rapport över finansiell ställning. Standarden gör för leasetagare ingen åtskillnad mellan operationella och finansiella avtal. Avtal som tidigare utgjorde operationella leasingavtal rapporteras nu i balansräkningen med följden att det som tidigare rapporterades som rörelsekostnad motsvarande periodens leasingavgift, nu har ersatts med avskrivning och räntekostnad i resultaträkningen. Betalningar för korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde kommer att kostnadsföras linjärt i resultaträkningen. Korta kontrakt är avtal med en leasingtid på 12 månader eller mindre. De ändrade redovisningsprinciperna för Ratoskoncernen har inneburit ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar, ökade avskrivningar, försämrat finansnetto, ökad balansomslutning. Kassaflöde från leasingkontrakt har flyttats från den löpande verksamheten till finansieringsverksamheten (amortering och betald ränta). Vid tillämpning av IFRS 16 blir den totala leasingkostnaden normalt högre de första åren av ett leasingavtal för att senare under leasingperioden avta. Detta beror på att räntekostnaden minskar över tid i takt med av leasingskulden amorteras.

Ratos har valt att tillämpa förenklad metod (modifierade retroaktiva metod) vid övergången till IFRS 16 med användning av standardens praktiska lösningar. Det innebär att den ackumulerade effekten av tillämpning av IFRS 16 redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsesiffror. Jämförelsetal för 2018 baseras i denna bokslutskommuniké således på tidigare principer och är endast omräknat för tal där det specificerats. Leasingavtal av lågt värde, liksom leasingavtal med en leasingperiod om maximalt 12 månader, så kallade korttidsleasingavtal, eller som upphör inom 12 månader från övergångstidpunkten, har inte inkluderats i leasingskulden utan redovisas med linjär kostnadsföring under leasingperioden. Koncernen har för merparten av leasingavtalen valt att värdera ingående leasingskuld och ingående nyttjanderätt till samma belopp per den 1 januari 2019 där nyttjanderättstillgången med justering för förutbetalda leasingavgifter redovisade i balansräkningen per 31 december 2018. För leasingavtal klassificerade som finansiella leasingavtal i enlighet med IAS 17 kommer det redovisade värdet för nyttjanderätten och leasingskulden i enlighet med IFRS 16 per den 1 januari 2019 motsvara det redovisade värdet för leasingtillgången och leasingskulden i enlighet med IAS 17 omedelbart före övergången till IFRS 16. För förlustbringande avtal har koncernen valt att justera ned värdet av nyttjanderätten med belopp som per 31 december 2018 redovisades som avsättningar. Effekten på eget kapital är därmed begränsad. Vid fastställande av värdet på nyttjanderätterna och finansiell leasingskuld, är de mest väsentliga bedömningarna följande:

- Leasingbetalningarna har diskonterats med marginell låneränta. Plantasjens förändring av räntebärande skuld står för 70% av koncernens förändring. Plantasjen har använt en marginell låneränta om 4,1%-6,7%.
- Optioner att förlänga och säga upp avtal har beaktats för de leasingavtal där det ansetts rimligt säkert att dessa kommer utnyttjas.
- Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd i de fall det finns optioner att förlänga eller säga upp ett avtal.

IFRS16_tabell

 

Se även Not 10 för ytterligare detaljer för hur periodens resultat och räntebärande nettoskuld har påverkats av IFRS 16. Cirka 600 MSEK av ingående leasingskuld är kortfristig.

 

Alternativa nyckeltal

För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal 2019

Alternativa nyckeltal 2018

Alternativa nyckeltal 2017

Alternativa nyckeltal 2016