MENY
Meny
Aktien 2018-04-20 17:29 RATOS B 33,88 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos bokslutskommuniké 2017

Ratos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC), så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person.
Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i förhållande till Ratos årsredovisning 2016. Nedan förändring har gjorts avseende presentationsform.

Förändrad presentationsform i Rapport över kassaflöden för koncernen
För att på ett tydligare sätt särskilja det kassaflöde som uppkommer i den bedrivna verksamheten och det kassaflöde som avser finansiering av denna, har erhållna och betalda räntor, vilka tidigare inkluderats i den löpande verksamheten, flyttats till finansieringsverksamheten (betalda räntor) respektive investeringsverksamheten (erhållna räntor). Med anledning av detta utgår kassaflödet från rörelseresultatet istället för som tidigare från resultat före skatt.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ska tillämpas från 2018 och behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt med kunder och försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Den kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Ratos dotterföretag har sin verksamhet i skilda branscher och berörs olika av de nya reglerna. Under 2016 påbörjade portföljbolagen en genomgång av sina respektive intäktsslag samt analys av huruvida det förändrade regelverket i IFRS 15 skulle påverka intäktsredovisningen vid ikraftträdandet. Detta arbete har fortsatt under 2017. Ratos har valt att tillämpa full retroaktivitet vid övergången med användning av standardens praktiska lösningar. Bolagen har utifrån detta applicerat den nya standarden på 2017 års intäkter för att identifiera eventuella skillnader, i redovisningen av dessa, i förhållande till IAS 11 och IAS 18 som tillämpats i årsredovisningen 2017. Inga väsentliga skillnader har identifierats. Baserat på detta, samt därtill genomförda analyser av de förutsättningar som föreligger för intäkterna från den befintliga verksamheten i respektive bolag, har samtliga av Ratos portföljbolag kunnat konstatera att IFRS inte får någon väsentliga påverkan på intäktsredovisningen i det specifika bolaget. Därmed har den tidigare preliminära slutsatsen, att övergången till IFRS 15 inte kommer att medföra några väsentliga effekter på Ratos-koncernens finansiella resultat och ställning, slutligen fastställts under kvartal 4 2017.

IFRS 9 Finansiella Instrument
IFRS 9 kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden ska tillämpas från 2018. Den ändrade standarden berör Ratos-koncernen främst avseende redovisning av kundförluster. Koncernens kundförluster har varit, och förväntas vara, mycket små. Dessutom tillämpar ett flertal av portföljbolagen redan en nedskrivningsmodell som i stort överensstämmer med kraven i IFRS 9, varför effekten från den nya redovisningsstandarden inte kommer att vara väsentlig. Eventuella mindre effekter från övergången kommer att redovisas som en justering av ingående balans i eget kapital i första kvartalet 2018. Inte heller de nya regler för säkringsredovisning kommer att få någon väsentlig effekt på Ratos-koncernens finansiella ställning och resultat, se vidare not 18 Finansiella instrument och not 30 Finansiella risker och riskpolicy i Ratos årsredovisning 2016 för beskrivning av de säkringar som finns inom Ratos-koncernen

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal, ersätter IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal och relaterade regler. Standarden ska tillämpas från 2019. Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa alla kontrakt som uppfyller definitionen av ett leasingkontrakt (utom kontrakt om maximalt 12 månader och kontrakt av individuellt lågt värde) som tillgång (”right-of-use asset”) och skuld i rapport över finansiell ställning. Avtal som i dag utgör operationella leasingavtal kommer således att rapporteras i balansräkningen med följden att nuvarande rörelsekostnad, motsvarande periodens leasingavgift, ersätts med avskrivning och räntekostnad i resultaträkningen. De finansiella rapporterna för Ratos kommer i stort att påverkas enligt följande: Förbättrat rörelseresultat, ökad balansomslutning, kassaflöde från leasingkontrakt kommer att flyttas från den löpande verksamheten till finansieringsverksamheten (amortering och betald ränta).

IFRS 16 berör Ratos portföljbolag i olika utsträckning och per utgången av 2017 har respektive bolag tagit fram en plan för övergången, vilken bland annat inkluderar inventering och analys av befintliga leasingkontrakt samt andra ställningstaganden kring materialitet, diskonteringsränta och behov av systemstöd.

Alternativa nyckeltal
För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal 2017

Alternativa nyckeltal 2016