MENY
Meny
Aktien 2017-12-08 17:29 RATOS B 36,86 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos delårsrapport januari-september 2017

Ratos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC), så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i förhållande till Ratos årsredovisning 2016. Nedan förändring har gjorts avseende presentationsform.

Förändrad presentationsform i Rapport över kassaflöden för koncernen
För att på ett tydligare sätt särskilja det kassaflöde som uppkommer i den bedrivna verksamheten och det kassaflöde som avser finansiering av denna, har erhållna och betalda räntor, vilka tidigare inkluderats i den löpande verksamheten, flyttats till finansieringsverksamheten (betalda räntor) respektive investeringsverksamheten (erhållna räntor). Med anledning av detta utgår kassaflödet från rörelseresultatet istället för som tidigare från resultat före skatt.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 ska tillämpas från 2018 och behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt med kunder och försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Standarden kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Ratos dotterföretag har sin verksamhet i skilda branscher och påverkas således olika av de nya reglerna. Ratos bolag påbörjade under 2016 en genomgång av sina respektive intäktsslag samt analys av huruvida det förändrade regelverket i IFRS 15 kommer att påverka intäktredovisningen vid ikraftträdandet. Detta arbete har fortsatt under 2017 och i ett fåtal bolag har fördjupade analyser skett. Den tidigare preliminära slutsatsen, att övergången till IFRS 15 inte kommer att medföra några väsentliga effekter på Ratos-koncernens finansiella resultat och ställning, har stärkts. Det fortsätta arbetet är huvudsakligen inriktat på presentations- och upplysningsfrågor samt implementering.

Alternativa nyckeltal
För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal