MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Delårsrapport januari-mars 2019

Förbättrat resultat och högre tillväxttakt

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 207 MSEK (4 530), en ökning med 14% (2) justerat för förvärv och avyttringar
  • Flertalet av Ratos bolag uppvisar både en ökad nettoomsättning och en förbättrad ordersituation
  • EBITA, exklusive IFRS 16, förbättrades till 44 MSEK (-19)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 895 MSEK (838)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 27 MSEK (-39)
  • Styrelsen har beslutat om en ny utdelningspolicy