MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Delårsrapport januari-mars 2018

Januari-mars 2018

  • Koncernens nettoomsättning 4 911 Mkr (5 561)
  • Resultat före skatt -147 Mkr (-32)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 kr (-0,38)
  • Likvida medel i moderbolaget 2 174 Mkr (3 386)

Utveckling i bolagsportföljen, januari-mars 2018

  • Portföljens nettoomsättning 4 503 Mkr (4 635)
  • Portföljens EBITA -18 Mkr (102)
  • Portföljens operativa EBITA 13 Mkr (105)

Förvärv och avyttringar

  • Försäljning av Jøtul tecknades och slutfördes under första kvartalet, realisationsresultatet uppgår till cirka 26 Mkr