MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Delårsrapport januari-september 2017

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättning oförändrad
 • EBITA uppgick till 1 006 Mkr (938), +7%
 • Operativ EBITA uppgick till 1 045 Mkr (1 124), -7%

Förvärv och avyttringar

 • Försäljning av Nebula slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 515 Mkr
 • Försäljning av Serena Properties slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 79 Mkr
 • GS-Hydro Holding Oy samt GS-Hydro Oy försattes under tredje kvartalet i konkurs
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfördes under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr


Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 17 647 Mkr (18 579)
 • Resultat före skatt 1 255 Mkr (-2 220)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 2,73 kr (-5,74)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 2 405 Mkr (1 627)