MENY
Meny
Aktien 2020-06-04 17:29 RATOS B 26,88 SEK

Delårsrapport januari-juni 2017

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningsutveckling +2%
 • EBITA uppgick till 757 Mkr (625), +21%
 • Operativ EBITA uppgick till 777 Mkr (806), -4%

Förvärv och avyttringar

 • Avtal om försäljning av Nebula tecknat, exitvinst 515 Mkr. Försäljningen slutfördes efter periodens slut
 • Avtal om försäljning av Serena Properties tecknat, exitvinst cirka 90 Mkr. Försäljningen förväntas slutföras under tredje kvartalet
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfört under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 12 303 Mkr (12 274)Resultat före skatt 514 Mkr (7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,59 kr (-0,40)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 1 281 Mkr (2 430)