MENY
Meny
Aktien 2020-06-05 17:29 RATOS B 27,70 SEK

Bokslutskommuniké 2016

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningstillväxt +13%, justerat för Ratos ägarandel, portföljens nettoomsättning uppgick till 22 794 Mkr (20 164)
 • Operativ EBITA-utveckling -2%, justerat för Ratos ägarandel, främst hänförligt till svag utveckling i GS-Hydro. Portföljens operativa EBITA uppgick till 1 384 Mkr (1 414)
 • EBITA-utveckling -19%, justerat för Ratos ägarandel. Portföljens EBITA uppgick till 1 005 Mkr (1 233)

Förvärv och avyttringar

 • Förvärven av Serena Properties, airteam, Oase Outdoors, Gudrun Sjödén Group och Plantagen har slutförts
 • Försäljning av Euromaint, Mobile Climate Control samt försäljning av Analytical Instruments, en del av Biolin Scientific
 • Börsnotering av Arcus
 • Avtal tecknat om försäljning av AH Industries

Finansiell information

 • Nedskrivning av bokförda värden under året i Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint, GS-Hydro och Jøtul uppgår till 1,9 miljarder kronor, hänförligt till moderbolagets ägare, varav 1,1 miljarder kronor hänförligt Aibel
 • Resultat/resultatandelar från bolag uppgick till 295 Mkr (664), svag resultatutveckling i främst GS-Hydro och Aibel
 • Förslag till utdelning 2,00 kr/aktie (3,25)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,79 kr (1,29)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 677 Mkr (4 677)