MENY
Meny
Aktien 2018-02-20 16:37 RATOS B 32,76 SEK

Definitioner*

Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Direktavkastning
Utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens börskurs.

EBIT
Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax).

EBITA
Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärvoch därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).

EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.

EBITDA
Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

EBT
Resultat före skatt (Earnings Before Tax).

EBT-marginal
EBT i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för utestående preferenskapital dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut.

Enterprise value
Marknadsvärdet på aktierna plus räntebärande nettoskuld.

Exitresultat
Med exitresultat avses realisationsresultatet som uppstår då ett bolag avyttras.

IRR
Genomsnittlig årlig avkastning (Internal Rate of Return) – den genomsnittliga årliga avkastningen på investerat belopp beräknat utifrån ursprunglig investering, slutligt försäljningsbelopp och övriga kapitalflöden, med hänsyn tagen till när i tiden samtliga dessa betalningar skett till eller från Ratos.

Kassaflöde före förvärv och avyttring av företag
Avser kassaflöde från löpande verksamhet inklusive betalda räntor samt investeringar och avyttringar av anläggningstillgångar men före förvärv och avyttring av företag.

Koncernmässigt värde
Koncernens andel av bolagets eget kapital, eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden reducerat med eventuella internvinster. Därutöver inkluderas aktieägarlån och kapitaliserade räntor på dessa.

Omsättningshastighet
Antal omsatta B-aktier under ett år i förhållande till totalt antal utestående B-aktier.

Operativ EBITA
EBITA med avdrag för jämförelsestörande poster.

Operativ EBITA-marginal
Operativ EBITA i procent av nettoomsättningen.

P/E-tal
Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.

Portföljens nyckeltal
Nedanstående nyckeltal presenteras för Ratos bolagsportfölj, både med bolagen inkluderade i sin helhet (100%), oavsett Ratos ägarandel, samt justerat för Ratos ägarandel i respektive bolag.

Portföljens nettoomsättning
Nettoomsättning för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ingår i portföljen vid rapportperiodens utgång.

Portföljens EBITA
Rörelseresultat för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ingår i portföljen vid rapportperiodens utgång, före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner.

Porföljens operativa EBITA
Portföljens EBITA enligt definition ovan, justerat för jämförelsestörande poster.

Portföljens operativa EBITA-marginal
Portföljens operativa EBITA i procent av portföljens nettoomsättning.

Jämförelsestörande poster
Resultatposter som har betydande inverkan på resultatet i bolaget, och om de ej lyfts fram försvårar förståelsen för bolagets underliggande operativa utveckling och/eller värdering.

Preferenskapital
Preferenskapital uppgår till 1 360 Mkr (1 837,50 kr per preferensaktie), vilket motsvarar inlösenbeloppet efter årsstämman 2017.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för periodens utdelning på preferensaktier dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Rörelsens kassaflöde
Kassaflöde från rörelsen, exklusive betald skatt och betalda räntor, inklusive kassaflöde från investeringar och avyttringar av immateriella respektive materiella anläggningstillgångar.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus räntefria skulder.

Totalavkastning
B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning på stamaktierna.

 

* Om inget annat anges avses B-aktien.