Definitioner*

Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Direktavkastning
Utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens börskurs.

EBIT
Resultat före finansnetto och skatt (Earnings Before Interest and Tax).

EBITA
Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).

EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.

EBITDA
Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

EBT
Resultat före skatt (Earnings Before Tax).

EBT-marginal
EBT i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för utestående preferenskapital dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut.

Enterprise value
Marknadsvärdet på aktierna plus räntebärande nettoskuld.

Koncernmässigt värde
Koncernens andel av bolagets eget kapital, eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och
undervärden reducerat med eventuella internvinster. Därutöver inkluderas aktieägarlån och kapitaliserade räntor på dessa.

Omsättningshastighet
Antal omsatta B-aktier under ett år i förhållande till totalt antal utestående B-aktier.

Operativ EBITA
EBITA med avdrag för jämförelsestörande poster.

Operativ EBITA-marginal
Operativ EBITA i procent av nettoomsättningen.

P/E-tal
Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.

Portföljens nyckeltal
Nedanstående nyckeltal presenteras för Ratos bolagsportfölj, både med bolagen inkluderade i sin helhet (100%), oavsett Ratos ägarandel, samt justerat för Ratos ägarandel i respektive bolag.

  • Portföljens nettoomsättning - Nettoomsättning för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ingår i portföljen vid rapportperiodens utgång.
  • Portföljens EBITA - Rörelseresultat för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ingår i portföljen vid rapportperiodens utgång, före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner.
  • Portföljens operativa EBITA - Portföljens EBITA enligt definition ovan, justerat för jämförelsestörande poster.
  • Portföljens operativa EBITA-marginal - Portföljens operativa EBITA i procent av portföljens nettoomsättning.
  • Jämförelsestörande poster - Resultatposter som har betydande inverkan på resultatet i bolaget, och om de ej lyfts fram försvårar förståelsen för bolagets underliggande operativa utveckling och/eller värdering.
  • Rörelsens kassaflöde - Kassaflöde från rörelsen, exklusive betald skatt och betalda räntor, inklusive kassaflöde från investeringar och avyttringar av immateriella respektive materiella anläggningstillgångar.
  • Aggregerad skuldsättningskvot, inklusive moderbolaget Portföljens totala Räntebärande nettoskuld, justerat för Ratos ägarandelar, inklusive likvida medel i moderbolaget dividerat med Portföljens EBITDA rullande tolv månader, justerat för Ratos ägarandelar, inklusive EBITDA rullande tolv månader i moderbolaget.

Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för periodens utdelning på preferensaktier dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev och optioner utgivna till anställda. Utspädning från konvertibla skuldebrev beräknas genom att öka antalet aktier med det totala antalet aktier som konvertiblerna motsvarar och öka resultatet med den redovisade räntekostnaden efter skatt. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Soliditet
Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus räntefria skulder.

Totalavkastning
B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning på stamaktierna.

* Om inget annat anges avses B-aktien.