MENY
Meny
Aktien 2020-07-03 17:29 RATOS B 25,28 SEK

Definitioner

Avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Direktavkastning
Utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens börskurs.

Totalavkastning
B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning på stamaktierna.

EBITDA
EBITA med återlagda av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen.

EBITA
Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).

EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut

Koncernmässigt värde
Koncernens andel av bolagets eget kapital, eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden reducerat med eventuella internvinster. Därutöver inkluderas aktieägarlån och kapitaliserade räntor på dessa.

Organisk tillväxt
Nettoomsättning i jämförbara enheter. Effekter av förvärv, avyttringar och valutaförändringar exkluderas.

12 månader rullande
Avser de senaste tolv månaderna.

P/E-tal
Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.

Resultat per aktie före utspädning
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev och optioner utgivna till anställda. Utspädning från konvertibla skuldebrev beräknas genom att öka antalet aktier med det totala antalet aktier som konvertiblerna motsvarar och öka resultatet med den redovisade räntekostnaden efter skatt. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Soliditet
Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.

Bolagens nyckeltal
Nedanstående nyckeltal presenteras för Ratos affärsområden, både med bolagen inkluderade i sin helhet (100%), oavsett Ratos ägarandel, samt justerat för Ratos ägarandel i respektive bolag.

  • Bolagens nettoomsättning – Nettoomsättning för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.
  • Bolagens EBITDA – Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.
  • Bolagens EBITA – Rörelseresultat för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång, före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner.
  • Bolagens resultat före skatt – Resultat före skatt i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.
  • Bolagens räntebärande nettoskuld – Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.
  • Rörelsens kassaflöde – Kassaflöde från löpande verksamhet, exklusive betald skatt, inklusive kassaflöde från investeringar och avyttringar av immateriella respektive materiella anläggningstillgångar samt amortering av leasingskulder och betalda räntor avseende leasing.