Återköp

Beslut togs på årsstämman 2020 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2020-01-01 5 126 262
Optionslösen 2020, kv 1 0
Återköp 2020, kv 1 0
Överlåtelse av aktier till adm. personal 0

Totalt innehav av egna B-aktier 2020-03-31
(snittkurs 68 kr)

5 126 262
   
Antal utestående stamaktier 2020-03-31 319 014 634