Återköp

Beslut togs på årsstämman 2019 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2019-01-01 5 126 262
Optionslösen 2019, kv 4 0
Återköp 2019, kv 4 0
Överlåtelse av aktier till adm. personal 0

Totalt innehav av egna B-aktier 2019-12-31
(snittkurs 68 kr)

5 126 262
   
Antal utestående stamaktier 2019-12-31 319 014 634