MENY
Meny
Aktien 2019-01-18 17:29 RATOS B 25,94 SEK

Aktiedata*

Per den 30 september 2018 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 587 444. Per 30 september 2018 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

20172016201520142013
Resultat per aktie före utspädning, kr0,72-1,791,293,222,13
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,002,003,253,253,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), kr100100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat278neg.252101141
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital76988
Eget kapital, kr1)3031363938
Börskurs vid årets slut, B-aktie, kr35,8443,1448,8347,0758,15
Börskurs/eget kapital, %118139135121153
Direktavkastning, B-aktie, %5,64,66,76,95,2
Totalavkastning, B-aktie, %-13-6+9-15-2
P/E-tal49,9neg.37,914,627,3
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr48,7/35,152,6/35,965/44,4067,45/43,2170/50,75
Antal aktieägare59 50066 00061 50058 50057 000
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner319320320320320

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. Jämförelseperioderna har justerats för utestående preferenskapital. Samtliga preferensaktier har lösts in vid utgången av 2017.