MENY
Meny
Aktien 2018-03-16 17:29 RATOS B 33,66 SEK

Aktiedata*

Per den 31 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 670 444. Per 31 december 2017 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

20172016201520142013
Resultat per aktie före utspädning, kr0,72-1,791,293,222,13
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,001)2,003,253,253,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), kr100100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat2781)neg.252101141
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital71)6988
Eget kapital, kr2)3031363938
Börskurs vid årets slut, B-aktie, kr35,8443,1448,8347,0758,15
Börskurs/eget kapital, %118139135121153
Direktavkastning, B-aktie, %5,61)4,66,76,95,2
Totalavkastning, B-aktie, %-13-6+9-15-2
P/E-tal49,9neg.37,914,627,3
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr48,7/35,152,6/35,965/44,4067,45/43,2170/50,75
Antal aktieägare59 50066 00061 50058 50057 000
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner319320320320320

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Föreslagen utdelning.
2) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. Jämförelseperioderna har justerats för utestående preferenskapital. Samtliga preferensaktier har lösts in vid utgången av 2017.