MENY
Meny
Aktien 2017-12-15 17:29 RATOS B 35,55 SEK

Aktiedata

Per den 30 juni 2017 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 670 444. Per 30 juni 2017 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

20162015201420132012
Resultat1), kr-1,791,293,222,131,90
Eget kapital2), kr3136393839
Utdelning per A- och B-aktie, kr2,003,253,253,003,00
Utdelning i % av resultat efter skattneg.252101141158
Utdelning i % av eget kapital69888
Börskurs 31 dec, B-aktie, kr43,144947,0758,1562,50
Börskurs/eget kapital, %139135121153160
Direktavkastning, B-aktie, %4,66,76,95,24,8
Totalavkastning, B-aktie, %-69-15-2-17
P/E-talneg.37,914,627,333
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr52,6/35,965/44,4067,45/43,2170/50,7593/53,75
Antal aktieägare66 00061 50058 50057 00055 000
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner320320320320319

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier

1) Per stamaktie, före utspädning
2) Definieras från och med 2013 som eget kapital hänförligt moderbolagets ägare med avdrag för utestående preferenskapital dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.
Preferenskapital per preferensaktie uppgår till 1 837,50 kr, vilket motsvarar inlösenbeloppet efter årsstämman 2017