Aktiedata*

Per den 31 mars 2020 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 587 444. Per 31 mars 2020 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

20192018201720162015
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK2,11-1,40,72-1,791,29
Utdelning per A- och B-aktie, SEK00,502,002,003,25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat0neg278neg.252
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital02769
Eget kapital per aktie, 31 december, SEK1)2927303136
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK33,4223,2835,8443,1448,83
Börskurs/eget kapital, %11585118139135
Direktavkastning, B-aktie, %02,15,64,66,7
Totalavkastning, B-aktie, %46-30-13-6+9
P/E-tal15,8neg.49,9neg.37,9
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr36,36/18,138,58/21,9248,7/35,152,6/35,965/44,40
Antal aktieägare52 07057 90959 50066 00061 500
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner319319319320320

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.

1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. 2015-2016 har justerats för utestående preferenskapital. Samtliga preferensaktier har lösts in vid utgången av 2017.