Aktiedata*

Per den 30 september 2019 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 587 444. Per 30 september 2019 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

20182017201620152014
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK-1,400,72-1,791,293,22
Utdelning per A- och B-aktie, SEK0,502,002,003,253,25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK100100100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultatneg278neg.252101
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital27698
Eget kapital, SEK1)2730313639
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK23,2835,8443,1448,8347,07
Börskurs/eget kapital, %85118139135121
Direktavkastning, B-aktie, %2,15,64,66,76,9
Totalavkastning, B-aktie, %-30-13-6+9-15
P/E-talneg.49,9neg.37,914,6
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr38,58/21,9248,7/35,152,6/35,965/44,4067,45/43,21
Antal aktieägare57 90959 50066 00061 50058 500
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner319319320320320

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.

1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.