Så arbetar vi med hållbarhet

Ansvar, styrning och uppföljning

Tydlig ansvarsfördelning och uppföljning är en förutsättning för Ratos aktiva ägande. Ratos VD har det övergripande ansvaret för Ratos strategi och arbete gällande hållbarhet. 

VD och företagsledning för respektive bolag är operativt ansvariga för det egna hållbarhetsarbetet. Respektive styrelse har det yttersta ansvaret för att bolaget följer Ratos och bolagets egna policyer och riktlinjer. Varje bolag har en etablerad process som möjliggör för styrelsen att löpande följa upp hållbarhetsarbetet, där styrelsen minst en gång per år förväntas få en rapport om hållbarhetsarbetet och diskutera hur det utvecklats. Respektive bolags styrelse säkerställer att bolagen uppfyller Ratos krav gällande hållbarhet och genomför en årlig översyn av arbetet med frågorna. Alla bolag (med ägande >1år) avger från och med 2014 en årlig hållbarhetsrapport till Ratos.

Styrande dokument

Ratos har tillsammans med styrelsen arbetat fram 13 policies varav främst fem behandlar hållbarhets- och ansvarsfrågor:

  • Ägarpolicy – klargör hur Ratos grundvärderingar ska avspeglas i ägarutövandet.
  • Uppförandekod (Code of Conduct) – klargör vilket uppförande som förväntas av Ratos medarbetare och Ratos representanter, baserat på de tio principerna i FNs Global Compact.
  • Policy för hållbarhet, CR och ansvarsfulla investeringar.
  • Miljöpolicy – klargör att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i Ratos och i våra bolag.
  • Policy för samhällsengagemang – tydliggör vårt samhällsstöd.