Medarbetare, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-16 17:29 RATOS B 33,20 SEK

Medarbetare, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

En förutsättning för genomförandet av Ratos utvecklingsplaner i varje bolag är kompetenta och engagerade medarbetare med god hälsa. Huvuddelen av Ratos-koncernens anställda arbetar i Norden och övriga Europa, en mindre del i Asien och Nordamerika. Flera av bolagen har verksamheter som innebär förhöjd risk för personskada för medarbetare. God och säker arbetsmiljö, medarbetarengagemang och kompetensutveckling är därmed prioriterade frågor. Respekt för mänskliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och möjlighet till kollektivanslutning är andra viktiga aspekter. Detta gäller så väl bolagens egen verksamhet som för leverantörer och samarbetspartners.

Som ägare är Ratos tydliga med att internationella konventioner, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och villkor ska respekteras, vilket beskrivs i Ratos uppförandekod. Bolagen ska implementera en uppförandekod i linje med Ratos kod. Baserat på en riskanalys ska också motsvarande implementeras i värdekedjan på lämpligt sätt.

I de hållbarhetsrapporter bolagen ombeds sammanställa årligen, rapporteras som en gemensam standard bland annat sjukfrånvaro och andel kvinnor i ledande befattning.