Ansvar gällande miljö- och klimatpåverkan - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

Ansvar gällande miljö- och klimatpåverkan

Ratos största miljöpåverkan sker genom våra bolag. Alla bolag ska implementera en miljöpolicy och en miljöplan, med utgångspunkt i en analys där drivare av bolagets största miljöpåverkan identifieras. Respektive bolag har ett delegerat ansvar för att följa relevant miljölagstiftning/standarder, säkerställa att miljötillstånd finns, etc.

För Ratos som investerare är klimatpåverkan och klimatförändringar en relevant fråga. Fossila bränslen bidrar till klimatförändringar, samtidigt som vår värld är beroende av fossil energi. Under en betydande tidsperiod framöver behöver världen arbeta för en omställning till hållbar energiförsörjning. Ratos uppmuntrar bolagen att utveckla hållbara och ”klimatsmarta” produkter och tjänster, samt verka för ökat fokus på energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp, med en sektor- och bolagsanpassad ansats. I tillägg görs regelbundet bedömningar av nuvarande bolags eventuella risker och påverkan associerat till klimatfrågan. I de bolag som har fossil energi i kundledet stöttar Ratos bolaget i strategiutvecklingen för att integrera den transformation av energisektorn som pågår.

I bolagens hållbarhetsrapporter sammanställs bland annat energiförbrukning (kWh) och relativ energiförbrukning. För bolag med egen produktion finns högre förväntningar som bland annat innebär uppföljning av avfallshantering och vattenförbrukning. Rapportering av CO2-fotavtryck enligt GHG-protokollet implementeras för Ratos bolag under 2016.