Affärsetik och antikorruption - Ratos
MENY
Meny
Aktien 2018-08-17 17:29 RATOS B 34,68 SEK

Affärsetik och antikorruption

För ett investeringsbolag som Ratos är trovärdighet, goda etiska värderingar och regelefterlevnad förutsättningar för att få göra affärer. Korruption är ett utbrett problem i världen, som leder till ineffektiva marknader och stora kostnader för företag, samt betydande kostnader för många länder i form av begränsad utveckling.

Kartläggning av risker gällande korruption är en viktig aspekt i Ratos aktiva ägande. Ett antal av Ratos bolag anses ha en förhöjd risk för korruption. Riskbedömningen har gjorts med bas i ett verktyg framtaget för Ratos investeringsorganisation och bolagen. Den uppförandekod Ratos bolag implementerar innefattar skrivningar gällande affärsetik och antikorruption. Alla bolag ska göra riskanalyser avseende korruption som en del av den övergripande riskkartläggningen och riskhanteringen och ha förebyggande processer för detta, anpassade till riskbilden, bland annat riktlinjer för anställda och utbildningsprogram för personer i riskställning.

I Ratos CR-handbok, med riktlinjer, stöd och goda exempel tillgängliga för alla bolag, finns principer för bolagens arbete med antikorruption och utveckling av antikorruptionsprogram. För bolag med förhöjd risk för korruption eller oegentligheter tillkommer ytterligare krav gällande det förebyggande arbetet i den egna verksamheten och med affärspartners. Från och med 2016 är Ratos huvudregel att alla bolag ska ha ett whistleblowing-system implementerat, som opereras av en extern leverantör, för att säkra möjlighet till anonymitet och full integritet. Undantag kan ges till mindre bolag utan förhöjd risk.