Hållbarhet i Ratos egen verksamhet (Ratos AB)

Ratos direkta påverkan är liten i förhållande till portföljbolagens påverkan. Ratos arbete som ansvarsfull investerare och ägare har högsta prioritet. För att lyckas med detta krävs ett aktivt arbete i moderbolaget med medarbetare, affärsetik, bolagsstyrning samt att verka som goda förebilder. Finansiell styrka och resiliens är en förutsättning för att Ratos ska kunna bedriva verksamhet och utveckla bolag för framtiden.

Moderbolagets hållbarhetsarbete

Utveckla och engagera våra medarbetare
Ratos lägger stor vikt vid strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning, ökad jämställdhet och mångfald samt god arbetsmiljö och hälsa, inklusive balans i yrkes- och privatliv. Läs mer i Ratos årsredovisning om Ratos medarbetare och hur Ratos arbetar med dessa frågor.

Göra affärer med god affärsetik och affärskultur
God affärsetik är en förutsättning för Ratos goda anseende och möjlighet att göra bra affärer. Ratos ska säkra att bolagets värderingar och etiska regler genomsyrar all verksamhet och att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden som är antagen av Ratos styrelse. Ratos interna policyer och processer för etik och regelefterlevnad säkrar hög kvalitet och långsiktigt förtroende på marknaden. Ratos anställda, inklusive nyanställda, får utbildning i affärsetik och uppförandekoden och hur den relaterar till deras roll i företaget, och för regelbundna dialoger om vad detta innebär i praktiken.

Säkra god bolagsstyrning och transparens
God bolagsstyrning är värdeskapande och Ratos verkar för en hög transparens gällande vår verksamhet. Därför strävar vi efter att kontinuerligt utveckla vår bolagsstyrning och kommunikation för att säkra hög kvalitet och långsiktigt förtroende på marknaden.

Verka som goda förebilder: klimatansvar
För att kunna ställa krav och påverka bolagen måste Ratos föregå med gott exempel. Klimatfrågan angår alla och som bolag vill Ratos bidra till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Detta görs genom att mäta och minska/begränsa användning av energi, förbrukningsvaror, optimera affärsresande samt ökat kravställande vid större inköp av varor och tjänster. Ratos har en miljöpolicy och miljöplan för det interna miljöarbetet, med målsättning att kontinuerligt minska Ratos miljömässiga påverkan. Ratos gör sedan 2014 en årlig klimatredovisning (scope 1, scope 2 samt delar av scope 3 enligt GHG protocol). Ratos största klimatpåverkan kommer genom affärsflyg. Personliga möten och nätverkande är grunden för våra möjligheter att göra affärer, och Ratos kommer att fortsätta prioritera kritiska affärsresor, varför alla flygresor från och med 2014 klimatkompenseras. Från 2015 använder Ratos enbart förnyelsebar el, från 2016 märkt bra miljöval.