Hållbar utveckling på Ratos

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Som ansvarsfull investerare och ägare är Ratos ambition att främja hållbar utveckling och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i den egna organisationen så väl som hos portföljbolagen.

Hållbarhet för Ratos innebär hållbar utveckling genom aktivt ansvarsfullt ägande. Baserat på dialog med intressenter och väsentlighetsanalys, har följande hållbarhetsfrågor högsta prioritet för Ratos:

  • Göra affärer med god affärsetik, inklusive antikorruption
  • Säkra god bolagsstyrning och transparens
  • Utveckla och engagera våra medarbetare
  • Driva ansvarsfullt företagande i bolagen, inkl. hantering av ESG-risker och möjligheter