MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

TFS

Verksamhet

TFS Trial Form Support International (TFS) genomför på uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, samt närliggande branscher, kliniska studier i human fas. TFS erbjuder en bred medicinsk kompetens och en nischad expertis som på global basis hjälper kunderna att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt, en så kallad CRO (Contract Research Organisation). Erbjudandet består av kontraktsbaserade tjänster fokuserade på koordinering och genomförande av kliniska studier, regulatorisk rådgivning och analys av testresultat. Uppdragen omfattar genomförande av hela det kliniska utvecklingsprogrammet eller specifikt utvalda delar i den kliniska studien.

TFS tjänster bidrar till att lösa kundernas ökande
behov av optimerad intern resursanvändning, liksom behovet av kvalitativa och effektivt genomförda kliniska studier. TFS tjänster uppnår en reducering av den kliniska utvecklingstiden och tillför därmed ett stort värde i kundernas ambition att korta ner tiden till marknad och försäljning.

TFS har 25 kontor i Europa och Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder. Antalet anställda har fortsatt öka under året och i slutet av 2015 uppgick antalet anställda till cirka 700.

Marknad

Marknaden för CROs är global med ett uppskattat värde om cirka 35 miljarder dollar och växer i takt med att läkemedelsbolagen i allt större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU) samt genom att kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin kärnkompetens i att betjäna små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska studier. Marknaden för CRO:er förväntas växa med cirka 6-8% per år.

Året i korthet

TFS har under året visat en stark utveckling och tillväxt genom en effektiviserad arbetsprocess som framgångsrikt levererat stora globala studier. Arbetet med integration av tidigare tilläggsförvärv i Europa och USA har fortsatt för att realisera förväntade synergier.

Omsättningen för tjänster ökade med 17%, till följd av god orderingång och positiv tillväxt i samtliga regioner och affärsområden.

TFS har under 2015 framgångsrikt implementerat en globaliseringsprocess av bolagets operativa affärsområden och servicefunktioner. Implementeringen har drivits av koncernledningen för att säkerställa effektivitet, resurs‑
optimering, systemanvändning och kvalitetskontroll av samtliga globala kliniska utvecklingsprojekt.

Hållbarhet

TFS viktigaste hållbarhetsfrågor innefattar uppföljning av respekt för mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor i värdekedjan, primärt avseende kontrakterade underleverantörer, samt säkerställande av god affärsetik och förebyggande antikorruptionsarbete. Bolagets direkta miljöpåverkan är liten. Genom sitt arbete bidrar bolaget genom att kvalitetssäkra nya läkemedel till positiv samhällsutveckling.

Utvecklingspotential

Ratos investerade i TFS för dess högkvalitativa tjänsterbjudande i en snabbväxande marknadsnisch där det finns fortsatt stor tillväxtpotential.

TFS har väletablerade och starka kundrelationer och har utvecklat en stabil internationell plattform i ett marknadssegment som växer i takt med att efterfrågan på dessa tjänsteerbjudanden och specifik expertis ökar.
Vi ser också en tydlig konsolideringstrend i branschen vilket kan ge möjlighet till intressanta tilläggsförvärv. TFS är ett entreprenörslett bolag med en stark kund- och försäljningsnära företagskultur där vi ser potential för vidare utveckling och förbättrad lönsamhet genom att kombinera ledningens branschexpertis med Ratos erfarenhet av att utveckla växande bolag med en tydlig strategisk agenda, vårt kapital och vår kompetens att genomföra tilläggsförvärv.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)