MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Mer om innehavet

Verksamhet

Nebula är marknadsledande inom molnbaserade IT-kapacitetstjänster, IT-drifttjänster och nätverkstjänster till små och medelstora företag på den finska marknaden.

Nebulas verksamhet är indelad i tre områden: molntjänster (kapacitets-, mjukvaru- och plattformstjänster som tillhandahålls över Internet), IT-drifttjänster (drift och övervakning av servrar hos kunden eller dedikerad hårdvara i Nebulas datacentra) och nätverkstjänster (Internetanslutningar via fiber och DSL samt privata nätverk).

Bolaget har två datacentra i Finland samt en egen leasad fiberstruktur mellan de största städerna i Finland. Sammanlagt har Nebula cirka 40 000 kunder och 90% av försäljningen är abonnemangsbaserad. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Marknad

Den totala marknaden för IT-tjänster i Finland växer med cirka 2% i genomsnitt per år. Inom Nebulas marknadsnisch är den underliggande tillväxten starkare. Efterfrågan drivs av ett ökat behov av att lagra, hantera och överföra data flexibelt och säkert, av effektiviseringsmöjligheter där kunderna outsourcar IT-driften samt av att molntjänster genom standardisering och skalbarhet är billigare än traditionella lösningar. Molntjänsternas fördelar är relevanta för små och medelstora företag, segmentet förväntas därmed ha hög tillväxt.

Marknaden för molntjänster växer också snabbare än den totala marknaden för IT-tjänster. Konkurrenter är främst lokala leverantörer, men inom standardiserade tjänster exempelvis Google och Amazon.

Marknaden för IT-drifttjänster växer med cirka 3% per år, dock något snabbare inom Nebulas fokusområde serverdrift. Konkurrenterna inom IT-drifttjänster är till exempel TeliaSonera, Elisa samt mindre lokala IT-driftleverantörer.

Marknaden för nätverkstjänster är stabil. Tillväxt skapas främst genom att ta marknadsandelar från de större operatörerna.

Året i korthet

Året karaktäriserades av stark försäljningstillväxt om totalt 11%, driven av fortsatt stark tillväxt inom molntjänster och god utveckling inom drift- och nätverkstjänster. Nya satsningar genomfördes under året med fokus på försäljning, kundlojalitet, kundservice och organisation för att säkra förutsättningarna för den fortsatta tillväxten.

Under året förvärvades en del av Telecitys finska nätverks- och supportverksamhet. Förvärvet stärker positionen på den finska marknaden.

Till följd av den starka utvecklingen genomfördes i november en omfinansiering av Nebula, varvid Ratos erhöll en utbetalning om 20 MEUR.

Hållbarhet

De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Nebula är informationssäkerhet och affärsetik (till exempel hantering av känslig information), energieffektivitet samt engagerade och friska medarbetare. Nebula har sedan 2013 ett grundläggande ramverk för hållbarhetsarbetet i enlighet med Ratos riktlinjer och principerna i FN:s Global Compact.

Utvecklingspotential

Ratos investerade i Nebula för att det är ett snabbväxande, välskött företag med en ledande position på marknader med stark underliggande tillväxt. Nebula är kvalitetsorienterat med ett gott rykte, lokal förankring och erkänd teknisk kompetens, vilket är av stor vikt vid kundernas val av tjänsteleverantör.

Vi ser stor potential att utveckla Nebula mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet då bolaget, utöver dess starka marknadsposition, har en attraktiv och skalbar affärsmodell med små marginalkostnader för nya kunder, goda kundrelationer, hög kundnöjdhet, starka kassaflöden och ett relativt konjunkturokänsligt tjänsteutbud.

Den pågående digitaliseringen och trenden att små och medelstora företag outsourcar sina IT-miljöer väntas fortgå och bidra till fortsatt tillväxt för branschen.

Nebula är väl positionerat för att fortsätta ta marknadsandelar genom att dra nytta av den starka underliggande marknadstillväxten inom kärnområdena och framgångsrikt medverka i konsolideringen av den fragmenterade molntjänstmarknaden.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)