MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Mobile Climate Control (MCC)

Verksamhet

Mobile Climate Control (MCC) utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem med höga krav på prestanda och kvalitet för fordon som produceras i korta serier. Klimatsystemen är anpassade efter kundens krav och innehåller värme och/eller kyla för att skapa en behaglig förar- och passagerarmiljö.

MCC har tre huvudsakliga kundsegment: busstillverkare, nyttofordonstillverkare (till exempel anläggningsfordon, gruv- och materialhanteringsfordon och skogsmaskiner) och försvarsfordonstillverkare. Huvudkontoret ligger i Stockholm och produktionen sker i Kanada, USA, Polen och Kina. Cirka 80% av försäljningen sker i Nordamerika.

Marknad

Marknadens tillväxt drivs av ett långsiktigt ökande antal producerade fordon och av att en ökande andel utrustas med klimatsystem. Trenden går mot att slutkunderna efterfrågar ökad komfort för passagerare och förare och att fordonstillverkare efterfrågar energieffektivare lösningar.

MCC har en stark position inom sina kundsegment. I Nordamerika är bolaget en av de marknadsledande inom bussegmentet och har en stark position inom nyttofordon. I Europa är MCC:s position i bussegmentet stark inom värmesystem men svagare inom kyla. Bolaget har en god marknadsposition inom nyttofordon i Norden. Inom försvarsfordon är MCC:s verksamhet fokuserad till Nordamerika där bolaget har en stark marknadsposition. Till MCC:s större konkurrenter i Nordamerika hör Red Dot, Bergstrom och ThermoKing. Den europeiska marknaden är fragmenterad och några av konkurrenterna utgörs av Spheros, Konvekta samt Aurora.

Året i korthet

Under året fortsatte återhämtningen för den nordamerikanska bussmarknaden. Den europeiska marknaden var sammantaget stabil. MCC:s marknadsandel stärktes för effektiva klimatanläggningar till stadsbussar efter att MCC tagit flera viktiga ordrar under året.

Den fortsatt ökande marknadsaktiviteten inom buss-segmentet i Nordamerika bidrog till en stark försäljningstillväxt om 24% (10% justerad för valutaeffekter). Rörelsemarginalen förbättrades för året drivet av den ökade volymen samt positiva valutaeffekter.

En ny produktionsanläggning för aluminiumbaserade värmeväxlare (ny teknologi) har invigts i Toronto, vilket ytterligare stärker MCC:s konkurrenskraft inom kundanpassade klimatsystem.

Hållbarhet

MCC arbetar långsiktigt för att minska miljöpåverkan både vid framställning samt vid användande av bolagets produkter, i form av minskade utsläpp och ökad energieffektivitet. Respekt för mänskliga rättigheter och förebyggande arbete mot korruption i hela värdekedjan är andra viktiga aspekter. Bolagets hållbarhetsarbete implementeras praktiskt genom The MCC Way – bolagets mål, värderingar och arbetssätt.

Utvecklingspotential

MCC är ett lönsamt nischföretag på en marknad med god strukturell tillväxt. Sedan Ratos förvärvade bolaget har MCC utvecklats från ett framgångsrikt entreprenörstyrt företag till en global professionell industriell aktör. Bolagets marknadsposition har förstärkts genom två strategiska tilläggsförvärv samt aktiv kundbearbetning och produktutveckling. Effektiviteten har ökat genom bland annat omorganisation och optimering av produktion, systematiskt arbete med inköp samt investeringar i modern produktionsteknologi.

Marknadsutvecklingen har varit utmanande i flera år. Under 2015 ökade dock efterfrågan på effektiva klimatanläggningar och effekter av tidigare genomförda åtgärder och marknadsinvesteringar började ge resultat.

Vår bedömning är att MCC har en betydande tillväxtpotential. Det är glädjande att se den ökande marknadsaktiviteten och att tidigare genomförda åtgärder stärkt bolagets konkurrenskraft. De närmaste åren kommer bolaget fokusera på tillväxt, både organiskt och genom förvärv, samt arbeta med fortsatt effektivisering. MCC är i dag både strategiskt och operativt väl positionerat för lönsam tillväxt.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)