MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Ledil

Verksamhet

Ledil utvecklar och säljer sekundäroptik, linser i plast som genom form och materialegenskaper bryter ljus från ljuskällan till önskvärd belysning, till LED-belysning. Bolaget har en bred portfölj av egenutvecklade produkter som säljs av egna säljare samt via agenter och distributörer globalt med tyngdpunkt på Europa, Nordamerika och Asien. Tillverkningen sker hos underleverantörer i Finland och Kina. Produkterna används i dag främst i miljöer med höga krav på belysningens prestanda och återfinns uteslutande i kommersiella applikationer, bland annat i butiker, kontor och gatubelysning. Bolagets många egenutvecklade produkter är av hög kvalitet och kompatibla med merparten av de ljuskällor som finns på marknaden.

Marknad

Den globala belysningsmarknaden omsätter årligen cirka 750 miljarder kr. Den underliggande tillväxten drivs av ökande befolkning, urbanisering och ökat intresse för belysning.

LED-teknologin har revolutionerat belysningsmarknaden genom lägre energiförbrukning, miljövänlighet och överlägsen livslängd. Utöver de ekonomiska fördelarna drivs LED-penetrationen, som i dag bedöms uppgå till cirka 15-25%, även av lagstiftning där traditionella glödlampor förbjuds. LED-penetrationen förväntas öka kraftigt kommande år.

Sekundäroptiken, som monteras i anslutning till ljuskällan, ger ljuset dess egenskaper genom att rikta (koncentrera eller sprida) samt jämna ut ljuset och är en vital komponent i en LED-armatur. Ledil har en stark marknadsposition i Europa och betydande potential att växa mer i bland annat Nordamerika och Asien. Utöver Ledil är taiwanesiska LedLink en större marknadsaktör inom sekundäroptik. Marknaden är dock relativt fragmenterad med flera mindre lokala aktörer.

Året i korthet

Ledils marknader fortsatte att utvecklas starkt under 2015 då efterfrågan på sekundäroptik var fortsatt hög.

Försäljningen ökade med 19% (13% justerat för valuta-effekter). Den starka tillväxten är driven av ökad efterfrågan inom flera produktområden och geografiska marknader och av Ledils höga innovationstakt. Strategiska tillväxtsatsningar har initierats, framförallt inom försäljningsorganisationen.

Lönsamheten, med en EBITA-marginal om 32,1% (30,5), förbättrades tack vare ökad volym och positiva valutaeffekter.

Ratos har under perioden erhållit utdelning om 17 Mkr från Ledil.

Hållbarhet

Ledils produkter bidrar i omställningen till mer miljöanpassad belysning, och därmed till minskad klimatpåverkan. Prioriterade hållbarhetsfrågor är bolagets miljöpåverkan i värdekedjan och mänskliga rättigheter samt arbetsvillkor hos underleverantörer.

Utvecklingspotential

Ledil är ett snabbväxande, lönsamt och innovationsfokuserat bolag som har skapat en stark marknadsposition inom sin nisch. Bolagets möjligheter till fortsatt organisk tillväxt inom flera produktområden och marknader tillsammans med den underliggande ökande efterfrågan på energieffektiv, miljövänlig och högkvalitativ LED-belysning kommer att driva tillväxten de kommande åren. Utöver tillväxten inom sekundäroptik bedöms Ledil på medellång sikt ha en potential att utveckla sitt erbjudande till närliggande produktområden och även att växa genom tilläggsförvärv.

Ledningens kunnande och innovationskraft tillsammans med Ratos erfarenhet av att stödja bolag i tillväxtfaser och vidareutveckla organisationer skapar spännande möjligheter för att ta Ledil till nästa nivå.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)