MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:00 RATOS B 40,38 SEK

Jøtul

Verksamhet

Jøtul är en av Europas största tillverkare av braskaminer. Bolaget, som är ett av Norges äldsta företag med anor från 1853, tillverkar braskaminer, kassetter, omramningar och tillbehör till braskaminer. Koncernens viktigaste varumärken är Jøtul och Scan. Jøtul-kaminer är tillverkade av gjutjärn och betonar sitt norska tidlösa ursprung, medan Scans produkter är tillverkade av stålplåt med modernare design. Tillverkningen sker huvudsakligen i egen regi i Norge och Danmark, med mindre enheter i Frankrike och USA samt till viss del via partners. Produkterna säljs globalt dels via egna säljbolag, dels via distributörer. Produkterna når slutkonsumenterna genom specialbutiker och i Norge även via ”gör-det-själv”-byggmarknader.

Marknad

Jøtuls största marknader är Norden, Frankrike och USA. Marknadsandelen i Norden är cirka 20%. Konkurrensen består i huvudsak av lokala aktörer på Jøtuls olika marknader, men huvudkonkurrenten i Norden, NIBE, har liksom Jøtul en internationell närvaro. På kortare sikt påverkas efterfrågan av konjunktur och konsumenters investeringsvilja. Långsiktigt drivs marknadstillväxten främst av ökat fokus på uppvärmning med förnyelsebar energi och av kostnadsutvecklingen för alternativa uppvärmningskällor – el, olja och naturgas. Dessutom påverkas marknadsutvecklingen av faktorer såsom klimat, fastighetspriser, bostadsbyggande och renovering av bostäder. Viktiga produktegenskaper för braskaminer är design men också produkternas förmåga att förbränna veden rent så att partikelutsläppen minimeras. I Norge infördes tidigt hårda krav på ren förbränning och Jøtuls produkter är ledande på detta område.

Året i korthet

Omsättningen under året ökade, drivet av valutaeffekter. Efterfrågan i Frankrike var svag och flera av bolagets större marknader påverkades negativt av det milda vädret.

Den plan som lanserades under 2014 med syfte att återställa Jøtuls konkurrenskraft och lönsamhet fortsatte under året och har resulterat i kostnadsbesparingar som en kombination av fortsatta interna effektiviseringar och strukturella förändringar i produktionsstrukturen. Genomförda åtgärder och positiva valutaeffekter ledde till att den operativa EBITA-marginalen förbättrades för helåret.

Under året har kapitaltillskott genomförts om totalt 91 Mkr och ett nytt finansieringsavtal har ingåtts,som innebär en ny kapitalstruktur och förbättrat kassaflöde.

Under året har Jøtul vunnit flera prestigefyllda designpriser för utförandet av sina braskaminer, en allt viktigare faktor i arbetet med att stärka varumärket direkt hos konsumenten.

Hållbarhet

Hög kvalitet och miljöanpassade produkter är centralt i Jøtuls produktutveckling och tillverkningsprocess. Allt gjutjärn som används i produktionen är tillverkat av återvunnet järnskrot och nästan enbart vattenkraft används i tillverkningsprocessen. Jøtuls produkter hör till de mest energieffektiva på marknaden och har en mycket ren förbränningsteknologi. Jøtul strävar efter att bolagets produkter ska vara miljöklassade enligt lokala miljöcertifieringsnormer.

Bolaget har i tillägg stort fokus på hälsa och arbetsmiljö. 

Utvecklingspotential

Jøtul har en stark global marknadsposition. Marknaden där bolaget är verksamt krymper dock och har varit volatil och utvecklats negativt sedan Ratos förvärvade bolaget. Jøtul har ökat sina marknadsandelar men resultatutvecklingen har varit otillfredsställande. Fokus de senaste åren och kommande år är därför att ytterligare effektivisera verksamheten för att återställa lönsamheten.

Förutom fortsatt optimering av inköp, produktion, logistik och distribution satsar Jøtul på produktutveckling för att ytterligare stärka sin globala marknadsposition. En viktig del i ökad konkurrenskraft är fortsatta satsningar på produktutveckling med fokus både på design och braskaminernas utsläpp samt effektivitet i takt med att kraven på regelverk förändras.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)